יוסף טמלר | מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר תל אביב והמרכז | סחר בינלאומי | עדכונים בנושא תקינה | 22/12/2015

בקרוב יוכרו בישראל מעבדות "מוסמכות" למתן אישורי תקן בייבוא טובין

בתאריך 30.11.2015 הונחה על שולחן הכנסת, על ידי מספר חברי כנסת ובראשם ח"כ רועי פולקמן, הצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור יבוא טובין), התשע"ו - 2015. הצעת החוק באה לאפשר למעבדות "מוסמכות" לתת אישורי תקן למוצרים מיובאים לארץ, זאת בנוסף לאישורי תקן למוצרים מיובאים הניתנים במשך שנים רבות באופן בלעדי, על ידי מכון התקנים הישראלי.

על פי הצעת החוק מעבדה מוסמכת היא מעבדה שקיבלה אישור מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות בארץ או מארגון החבר ב- ILAC (הארגון הבינלאומי להסמכת מעבדות), ואושרה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

למכון התקנים הישראלי יש מונופול במתן אישורי תקן למוצרים מיובאים.

על פי "צו יבוא חופשי" שפורסם ברשומות על ידי שר הכלכלה, מוצרים מיובאים רבים חייבים לצורך שחרורם מרשות המכס בארץ להציג אישור תקן ממכון התקנים הישראלי, על עמידתם בדרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים ובהתאם לכללים שקבע הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

כתוצאה מכך אף שמוצרים מיובאים רבים נבדקו בחו"ל על ידי מעבדות "מוסמכות" ובידי היבואנים אישורים ותעודות בדיקה מאותן מעבדות, משלוחי היבוא לארץ נדרשים להיבדק בכל פעם מחדש על ידי מכון התקנים הישראלי.

 

סוף למונופול מכון התקנים הישראלי בבדיקות יבוא?

בתאריך 20.12.2015 הצעת החוק הנ"ל הובאה בפני ועדת השרים לענייני חקיקה אשר אישרה את ביטול המונופול ההיסטורי של מכון התקנים הישראלי בבדיקות יבוא. החקיקה בנושא זה, שנתמכת על ידי ראש הממשלה, שר האוצר ומנכ"ל משרד הכלכלה ותעשייה, אמורה להימשך בכנסת מספר חודשים.

על פי דברי ח"כ פולקמן, בכלי התקשורת, ישנם גורמים המנסים למנוע את פרסום החוק משיקולים לא עניינים, תוך הפחדת הציבור שפתיחת אישורי התקן ביבוא לגופים נוספים תפגע בבטיחות. על פי דבריו טענות אותם גורמים אינן נכונות, הבדיקות יפתחו לגופים מוסמכים שיורידו את העלויות בלי להתפשר על בטיחות האזרחים.

ממכון התקנים הישראלי התגובה הייתה, כמו במקרים דומים בעבר, כי פתיחת הבדיקות ביבוא לתחרות תגרום לזילות בדיקות הבטיחות ועל ידי כך מדינת ישראל תיהפך לפח הזבל של מוצרים פסולים מהעולם.

בדברי ההסבר להצעת החוק מצוין כי "מטרתו של חוק זה ליצור תחרות בענף התקינה ועל ידי כך להפחית את הנטל הרגולטורי, אשר משית עלויות רבות על המגזר העיסקי. צעד זה צפוי להביא לחיסכון בעלויות של היצרנים והיבואנים במשק הישראלי, אשר יתורגמו לירידה במחיר שמשלם הצרכן הסופי". עוד מצוין בדברי ההסבר להצעת החוק כי "היא מבקשת ליצור איזון בין החובה לשמור על בטיחות ובריאות האזרחים לבין הצורך להקל על הסחר הבינלאומי ולפעול להורדת עלויות הייצור ויוקר המחיה בישראל. בנוסף, הצעת חוק זו תאפשר הכרה באישורי עמידה בתקן של מעבדות מוסמכות במדינות אחרות למוצרים מיובאים ותעודד אימוץ של תקינה בינלאומית".

מה היא רשות לאומית להסמכת מעבדות

בשנת 1997 פורסם בארץ חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, על פיו "הרשות" היא הגוף הבלעדי בארץ הרשאי לעסוק בהסמכת מעבדות בדיקה וכיול. בחוק נקבע כי "הסמכה" משמעותה הכרה של הרשות ביכולת ובכשירות המקצועית של מעבדה לערוך בדיקות בהתאם לתקנים, לתקנות, למפרטים או לשיטות בדיקה מוכחות.

בנובמבר 2001 חתמה "הרשות" על הסדר להכרה הדדית במסגרת ILAC, על פיו תוכרנה באופן הדדי תעודות בדיקה וכיול בין מעבדות מוסמכות, בארץ ובחו"ל. ההסדר להכרה הדדית (ILAC MRA) חל בשנת 2001 על 29 מדינות ובסוף שנת 2014 על 86 גופי הסמכה מ- 71 מדינות.

מתחילת ההסדר הנ"ל רק תעודות בדיקה של מעבדות מוסמכות בארץ, המלוות סחורות יצוא ישראליות, מוכרות בחו"ל בעוד שתעודות דומות מחו"ל, ממעבדות מוסמכת באותן ארצות שהן צד להסדר, אינן מוכרות בישראל.

יש לקוות כי בקרוב יפורסם התיקון הנ"ל לחוק התקנים וגם תיקון ל-צו יבוא חופשי, אשר יאפשרו הכרה בארץ באישורי תקן ממעבדות "מוסמכות" בחו"ל או בארץ.

 

למידע נוסף בתחום זה