תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ו - 2015

בקובץ תקנות 7565, מתאריך 27.10.2015, פרסם משרד הכלכלה תקנות המסדירות את נושא החיובים הכספיים וגילוי נאות של המחירים, על ידי משלח טובין משטח שמחוץ למדינת ישראל לתוך שטחה, עבור השירותים השונים הניתנים על ידו ללקוחותיו - שהם צרכנים פרטיים.

להלן נוסח התקנות, שפורסמו על ידי משרד הכלכלה:

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(3), 17 ו- 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן - החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה 

"המחיר הכולל"- כהגדרתו בחוק:

"מחוץ למדינת ישראל" - למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975.

"משלח" - עוסק שעיסוקו, כולו או חלקו, במשלוח טובין משטח שמחוץ למדינת ישראל לתוך שטחה.

 

2. (א) משלח יגלה לצרכן, באתר האינטרנט שלו, אם קיים באופן ברור ומובלט, את הרכיבים האלה, בנפרד:

(1) המחיר שגובה בעד שירות משלוח הטובין, לרבות הטיפול בשחרור מפיקוח המכס ומסירתו ללקוח.

(2) אלו אגרות ומיסים חלים על משלוח הטובין?

(3) דמי אחסנה וכל הוצאה אחרת שעשויה להשתלם בידי הצרכן בשל עיכוב בשחרור הטובין.

(4) היכן ניתן למצוא את פירוט המיסים והאגרות כאמור?

 

3. בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, משלח יגלה לצרכן, לפני עשיית העסקה עמו, את המחיר הכולל, וכן יגלה לו כי עשויים לחול עליו דמי אחסנה וכל הוצאה אחרת בשל עיכוב בשחרור הטובין.

 4. משלח יפרט על גבי החשבונית שהוא שולח לצרכן את כלל מרכיבי המחיר הכולל בנפרד.

 

 תחילתן של תקנות אלה 4 חודשים מיום פרסומן.

למידע נוסף בתחום זה