מונו 11 מפקחים חדשים במשרד הכלכלה, בתחום התקינה

על פי חוק התקנים, תשי"ג - 1953, לצורך הבטחת השמירה על תקן רשמי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה (או מפקחים מטעמו) רשאי בכל עת מתקבלת על הדעת לערוך ביקורת ולקיים פיקוח על מנת לבדוק אם ממלאים אחרי חוק זה.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה רשאי למנות מפקחים מבין עובדי המשרד או מפקחים מקרב עובדי המדינה במשרד אחר, בהסכמת השר הממונה על אותו משרד, שיהיו נתונות להם הסמכויות לביצוע פיקוח על פי חוק זה והודעה על מינוי מפקח תפורסם ברשומות.

בתאריך 3.6.2015 הממונה על התקינה במשרד הכלכלה פרסם ברשומות, בתוקף סמכותו לפי סעיף 10 (א1) לחוק התקנים, על מינוי 11 מפקחים חדשים, לאחר שעברו הכשרה לצורך מילוי תפקידם, כאמור בסעיף 10(ב2)(3) לחוק התקנים.

המפקחים מוסמכים לבצע פיקוח ונטילת מוצרים מהשווקים לצורך בדיקת עמידתם בתקינה הרשמית המחייבת.

לשכת המסחר תומכת בהגברת האכיפה בתחום התקינה בשווקים והחמרת הענישה על עברות תקינה, כנגד ביטול בדיקות או צמצומן ביבוא בנמלים והעברת הפיקוח לשווקים, באופן שווה למוצרים מיבוא ולמוצרים מייצור מקומי.

החברים מלשכות המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה