הקלות מתוכננות נוספות על ידי משרד התמ"ת בבדיקות תקן ביבוא

על פי דרישות צו יבוא חופשי מוצרים מיובאים רבים חייבים באישור תקן ממכון התקנים הישראלי לצורך שחרורם מרשות המכס בארץ. 
  
התקנים הישראליים הרשמיים שבדרישות שלהם על המוצרים המיובאים לעמוד בהם מחולקים לארבע קבוצות: 
  
קבוצה מס' 1 – של מוצרים שרמת הסיכון הטמונה בהם (על פי החלטת משרד התמ"ת) היא הגבוהה ביותר ואז על המוצרים המיובאים להיבדק בדיקות תקן מלאות, כפי שנקבע על פי נוהלי מכון התקנים הישראלי. 
  
קבוצה מס' 2 – (שהיא מחולקת לשתי תת קבוצות, 2א' ו-2ב') של מוצרים שרמת הסיכון הטמונה בהם בינונית ואז על המוצרים להיבדק על ידי מכון התקנים הישראלי בדיקות אב טיפוס/דגם וכל משלוח יבוא חייב אישור מכון התקנים כנגד תצהיר היבואן שהמוצרים במשלוח תואמים את הדגם שנבדק ואושר בבדיקת הדגם על ידי המכון. כל זאת על פי כללים שנקבעו על ידי משרד התמ"ת ועל ידי מכון התקנים. 
  
קבוצה מס' 3 – של טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם היא נמוכה ואז משלוחי היבוא משוחררים עם אישור מכון התקנים שניתן לאחר שהיבואן הגיש למכון תצהיר יבואן בדבר התאמת הטובין במשלוח המסוים לתקן הישראלי הרשמי הרלוונטי. 
  
קבוצה מס' 4 – של טובין מסוימים המיועדים לשימוש בתעשייה בלבד ולא על ידי הצרכן ואז שחרור המשלוחים שלהם הינו חופשי, ללא צורך בכל אישור ממכון התקנים הישראלי. הפטור מחובת הצגת אישור תקן הינו פטור גורף שניתן על ידי משרד התמ"ת. 
  
בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג לאחרונה פורסמה הודעה על ידי הממונה על התקינה במשרד התמ"ת על פיה בכוונת המשרד לשנות את הקבוצות הנ"ל של התקנים הישראליים הרשמיים באופן של מתן הקלות נוספות בבדיקות יבוא של מוצרים מסוימים. 
  
ההקלות בבדיקות תעשנה על ידי העברת תקנים ומוצרים מסוימים מקבוצות תקנים מחמירות יותר אל קבוצות תקנים המקלות בבדיקות היבוא. 
  
 

למידע נוסף בתחום זה