יוסף טמלר | ראש אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר | סחר בינלאומי | עדכונים בנושא תקינה | 19/02/2015

הוקמה ועדה ציבורית לבדיקת אימוץ התקינה הבין-לאומית בארץ

בדו"ח מבקר המדינה משנת 2014 (דו"ח שנתי 65 א') בפרק הדן בחסמי אסדרה המגבילים יבוא טובין, נאמר כי בניגוד להצהרות מכון התקנים הישראלי ומשרד הכלכלה נמצא שמתוך התקנים הרשמיים המאומצים רק 5% אומצו כלשונם. לכן המבקר מעיר למכון התקנים כי עליו לזרז את המעבר לתקנים בין-לאומיים בהתאם להוראות חוק התקנים ובהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג.

בתאריך 31.10.2013 פורסם ברשומות תיקון מס' 10 לחוק התקנים שאמור לגרום, בין היתר, להסרת חסמים והקלות בבדיקות היבוא, במטרה לעודד את התחרות בשווקים בארץ ממקורות יבוא והורדת המחירים כתוצאה מכך לצרכן הישראלי.

במסגרת תיקון מס' 10 לחוק התקנים נקבע, בין היתר, שיש להקים "ועדת אימוץ" תקנים בין-לאומיים שתפקידיה יהיו כמפורט בהמשך.

הרכב "ועדת האימוץ"

ועדת האימוץ, אשר הוקמה לאחרונה, היא בת שלושה חברים שמונו על ידי שר הכלכלה, שהם: הממונה על התקינה במשרד הכלכלה (המכהן גם כיו"ר הועדה), נציג מכון התקנים הישראלי (בפועל מנהלת אגף התקינה במכון) ונציג ציבור שהוא נציג ארגוני הצרכנים.

בועדה זו מונו על ידי שר הכלכלה גם שני משקיפים, מאיגוד לשכות המסחר (כותב מאמר זה) ומהתאחדות התעשיינים.

דרכי הפעולה של "ועדת האימוץ"

בסעיף 8א' שבפרק ד' לחוק התקנים - שמירה על תקן רשמי ואחריות עוסק, נאמר כי אם השתנה תקן בין-לאומי שאומץ בארץ כתקן רשמי יחולו הוראות אלה:

(1) מכון התקנים יביא את השינוי בתקן הבין-לאומי לאישורו בכתב של שר הכלכלה בתוך שלושה חודשים מיום כניסתו לתוקף של השינוי בתקן הבין-לאומי.

(2) השר יאשר את השינוי בתקן הבין-לאומי שקיבל מהמכון ויכריז עליו כתקן רשמי לפי הוראות סעיף 8 לחוק התקנים, אלא אם כן ביקשו השר או המכון את המלצת ועדת האימוץ שמינה השר לפי הוראות סעיף 8ב' (ראה סעיף זה בהמשך).

(3) ביקשו השר או המכון את המלצת ועדת האימוץ כאמור בפסקה (2) יחולו הוראות אלה:

(א) ועדת האימוץ תבחן את השינוי בתקן הבין-לאומי ותמליץ למכון על אימוצו, במלואו או בחלקו וכן רשאית היא להמליץ על דחייתו של השינוי או על אימוצו בהתאמות שעליהן תמליץ.

(ב) ועדת האימוץ תימנע, ככל האפשר, מהמלצה למכון על ביצוע התאמות לא הכרחיות או על דחיית השינוי שנעשה בתקן הבין-לאומי, כולו או חלקו.

(ג) ועדת האימוץ תמסור את המלצתה למכון בתוך שלושה חודשים מיום פניית השר או המכון, לפי העניין, ותפרסם באתר האינטרנט של המשרד את המלצתה והנימוקים לה: ועדת האימוץ לא תפרסם בהמלצתה ובנימוקים לה מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן חוק הגנת הפרטיות).

(4) (א) דחה המכון את המלצת ועדת האימוץ, כולה או חלקה, יודיע לשר בכתב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההמלצה, על החלטת המכון ונימוקיה, בצירוף המלצת ועדת האימוץ.

(ב) קיבל המכון את המלצת ועדת האימוץ, ימשיך בעיבוד התקן בהתאם להוראות חוק זה ויעביר לשר את השינוי בתקן בתוך 30 ימים מיום מסירת ההמלצה.

(5) הודיע המכון לשר על החלטתו כאמור בפסקה (4)(א), יפרסם את ההחלטה ואת הנימוקים לה באתר האינטרנט של המכון: המכון לא יפרסם בהחלטה ובנימוקים לה כל מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

הפעילות בפועל של "ועדת האימוץ"

בתאריך 17.2.2015 נערכה פגישה ראשונה של ועדת האימוץ בה סוכמו מספר היבטים בפעילותה העתידית שלה:

- יו"ר הועדה הודיע כי על פי בקשת שר הכלכלה הועדה תדון במרבית התקנים הישראליים שבהם סטיות לאומיות (ND) לעומת התקנים הבין-לאומיים שאומצו בארץ, למעט הדרישות המיוחדות שנעשו בגלל חקיקה ישראלית קיימת. בשלב מאוחר יותר יתכן וועדת האימוץ תדון רק בתקנים ישראליים מאומצים שיופנו אליה.

- הועדה מתבקשת לדון ולהגיע להסכמה בנוגע להגדרה מה היא "התאמה בלתי הכרחית בתקן".

- המלצות הועדה והנימוקים לאותן המלצות יפורסמו באתר משרד הכלכלה.

לפני הדיונים שיערכו בועדת האימוץ בנוגע לתקן ישראלי מסוים שהוא אימוץ תקינה בין-לאומית עם סטיות יחודיות למדינת ישראל - שיש לבדוק את נחיצותן, האיגוד יפנה לחברים בענף הרלוונטי בלשכה כדי לקבל את תגובתם ובמידת הצורך יוזמנו חברים, באישור היו"ר, להעיד בפני הועדה.

למידע נוסף בתחום זה