כוונה לבטל רשמיות תקנים או חלקים של תקנים ישראליים


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להסיר את הרשמיות מהתקנים או חלקים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 284 - חלב פרה לשתייה. ישנה כוונה להסיר את הרשמיות מהדרישה בתקן זה כי "אין לכלול את המילה "חלב" בשם של מוצר, שתקן זה אינו חל עליו. למרות האמור לעיל, מותר לכלול את המילה "חלב" בשם של המוצר, המכיל חלב ושחלים עליו תקן ישראלי אחר או תקנות או הוראות מטעם הרשות המוסמכת, המתירים לכלול מילה זו בשמו, שבתת סעיף 107.3 שבסעיף 167 סימון.


למידע נוסף בתחום זה