הגברת התחרותיות והפחתת יוקר המחיה בתחום התקינה

לאחרונה פורסם תזכיר חוק, אשר יובא בפני ועדת שרים מיוחדת במטרה לשלבו בתיקוני חקיקה לעניין המדיניות הכלכלית ("חוק ההסדרים") לשנים
2013 ו-2014, שיוגשו לכנסת במסגרת אישור תקציב המדינה לשנים 2013 ו-2014.

תזכיר החוק הנ"ל כולל בתוכו פרק מיוחד הדן בהסרת חסמי יבוא להגברת התחרותיות והפחתת יוקר המחיה, בתחום התקינה.

להלן ציטוט חלק מהסעיפים בתזכיר החוק (כפי שהועתקו מהחלטת הממשלה מתאריך 29.1.2013) בנושא התקינה:

"א.מוצע לקבוע כי מכון התקנים יוכל לאמץ רק תקינה בינלאומית או תקינה הנוהגת בקרב המדינות המפותחות עם שווקים משמעותיים. התיקון האמור יגביר את האחידות בתקינה בין ישראל לבין מדינות עם שווקים משמעותיים, דבר שאף יקטין את החסמים הנובעים מהבדלי תקינה ישראלית לבין תקינה הנוהגת בקרב המדינות המפותחות עם שווקים משמעותיים.

ב. מוצע לקבוע כי ההוראות לעניין הסדרה של יבוא טובין לישראל שחל עליו דרישה לעמידה בהוראות תקן רשמי לא יכללו את החובה להמצאת אישור על התאמת מצרך לתקן רשמי החל עליו, אלא להגשת תצהיר. בכך, יוקל הנטל הבירוקרטי על יבוא טובין לישראל. עם זאת, יוכל הממונה לחייב בבדיקת התאמת המצרך המיובא להוראות התקן הרשמי אם נוכח כי הדבר נדרש על מנת להבטיח את שלומו, בטיחותו, בריאותו של אדם ואיכות הסביבה.

ג. מוצע להגביר את הסמכויות הנתונות על פי דין לממונה על התקינה לבצע את הביקורת ולאכוף את הוראות חוק התקנים, כפי שקיימים בהסדרי חקיקה אחרים וכן לחקור כל אדם הקשור לעבירה לפי חוק התקנים או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה. עוד מוצע להוסיף סמכויות פעולה נוספות לממונה ולמי שהוסמך על ידו לצורך קיום הביקורת לקיום הוראות חוק התקנים."

כמופרט בתזכיר החוק השינויים המוצעים בו בתחום התקינה יחייבו תיקונים בחקיקה הבאה:

תיקון חוק התקנים, תשי"ג – 1953
תיקון צו יבוא חופשי, תשע"א – 2011
תיקון פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), תשל"ט – 1979;
ותיקוני חקיקה נוספים ככל שיידרשו

למידע נוסף בתחום זה