חוק ההסדרים 2013 והגברת התחרות במשק באמצעות מדיניות התקינה

בתאריך 29.1.2012 הממשלה החליטה ליישם את המלצות הוועדה לשינוי כלכלי וחברתי (ועדת טרכטנברג) להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל, באמצעות עידוד התחרות, לרבות ממקורות יבוא, הפחתת הבירוקרטיה והגברת הסחר בין ישראל והעולם.

בהחלטה הנ"ל של הממשלה, בנושא מדיניות תקינה מפורטים צעדים רבים בהם יש לנקוט ופעולות אותן יש לבצע כדי ליישם את המלצות ועדת טרכטנברג.

הגברת התחרותיות והפחתת יוקר המחיה בעקבות שינוי במדיניות התקינה

לאחרונה פורסם תזכיר חוק, אשר יובא בפני ועדת שרים מיוחדת, במטרה לשלבו בתיקוני חקיקה לעניין המדיניות הכלכלית ("חוק ההסדרים") לשנים
2013 ו-2014, שיוגש לכנסת במסגרת אישור תקציב המדינה לשנים 2013 ו-2014.

תזכיר החוק הנ"ל כולל בתוכו פרק מיוחד הדן בהסרת חסמי יבוא להגברת התחרותיות והפחתת יוקר המחיה, באמצעות שינוי מדיניות התקינה ואכיפת התקינה בארץ.

להלן ציטוט חלק מהסעיפים בתזכיר החוק (כפי שהועתקו מהחלטת הממשלה מתאריך 29.1.2012) בנושא התקינה:

"א.מוצע לקבוע כי מכון התקנים יוכל לאמץ רק תקינה בינלאומית או תקינה הנוהגת בקרב המדינות המפותחות עם שווקים משמעותיים. התיקון האמור יגביר את האחידות בתקינה בין ישראל לבין מדינות עם שווקים משמעותיים, דבר שאף יקטין את החסמים הנובעים מהבדלי תקינה ישראלית לבין תקינה הנוהגת בקרב המדינות המפותחות עם שווקים משמעותיים.

ב. מוצע לקבוע כי ההוראות לעניין הסדרה של יבוא טובין לישראל שחל עליו דרישה לעמידה בהוראות תקן רשמי לא יכללו את החובה להמצאת אישור על התאמת מצרך לתקן רשמי החל עליו, אלא להגשת תצהיר. בכך, יוקל הנטל הבירוקרטי על יבוא טובין לישראל. עם זאת, יוכל הממונה לחייב בבדיקת התאמת המצרך המיובא להוראות התקן הרשמי אם נוכח כי הדבר נדרש על מנת להבטיח את שלומו, בטיחותו, בריאותו של אדם ואיכות הסביבה.

ג. מוצע להגביר את הסמכויות הנתונות על פי דין לממונה על התקינה לבצע את הביקורת ולאכוף את הוראות חוק התקנים, כפי שקיימים בהסדרי חקיקה אחרים וכן לחקור כל אדם הקשור לעבירה לפי חוק התקנים או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה. עוד מוצע להוסיף סמכויות פעולה נוספות לממונה ולמי שהוסמך על ידו לצורך קיום הביקורת לקיום הוראות חוק התקנים."

בהחלטת הממשלה מינואר 2012 מוצע, בין היתר, לקדם כריתת הסכמי הכרה בינלאומיים עם מדינות אחרות בדבר הכרה בתעודות התאמת טובין לתקנים מחייבים או לדרישות טכניות אחרות.

כמופרט בתזכיר החוק, השינויים המוצעים בו בתחום התקינה יחייבו תיקונים בחקיקה הבאה:

תיקון חוק התקנים, תשי"ג – 1953
תיקון צו יבוא חופשי, תשע"א – 2011
תיקון פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), תשל"ט – 1979;
ותיקוני חקיקה נוספים ככל שיידרשו

בדברי הסבר לתזכיר החוק נאמר כי אמנם השימוש בתקינה כתנאי ליבוא טובין לארץ חשוב לשם הבטחת בטיחותו, בריאותו של אדם ושמירה על איכות הסביבה ולכן יש להמשיך בהבטחת העמידה בדרישות תקנים, אך שימוש לא נכון בתקינה עלול להוות חסם הפוגע ברווחת העוסקים והצרכנים במשק.

באיחוד האירופי במקום חובת בדיקה או קבלת אישור מגורם חיצוני, במקרים רבים מסתפקים בהצהרת היצרן או היבואן על עמידה בדירקטיבה האירופית – המקבילה לדרישות התקינה בארץ ו/או דרישות טכניות נוספות.

עוד מצוין כי באיחוד האירופי ניתן לבדוק מוצרים בגופי בדיקה שהוסמכו ולא בהכרח מעבדות אלה יפעלו באותה מדינה. הגישה של רשויות הפיקוח על היבוא באירופה מסתמכת בין היתר גם על אחריות היצרן או היבואן לעמידה בדרישות להבטחת בטיחות השימוש במוצר כפי שנקבעו בדירקטיבה האירופית החלה על המוצר, ללא חובת בדיקת התאמת המוצר לתקן החל עליו.

מוצע לאמץ גם בארץ את צורת אכיפת דרישות התקינה הנהוגה באירופה, בה רשויות הפיקוח מבצעות ביקורות קבועות ואקראיות בנמלים ובשווקים.

נציגי לשכות המסחר הופיעו בפני ועדות טרכטנברג וקדמי בנושאי התקינה והעבירו אליהם מסמכים בנושא זה ושינויים מוצעים רבים בהחלטת הממשלה מינואר 2012 תואמים להצעות של לשכת המסחר.

חברים בלשכת המסחר יכולים לפנות בנושא זה, לקבלת מידע נוסף, ליוסף טמלר, בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה