משרד הכלכלה מפרסם לביקורת ציבורית הצעת תיקון לצו התקנים (איסור ייצור מצרכים)

צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) הוא צו המגדיר מוצרים שבייצור מקומי שלהם קיימת חובת תו תקן.

על רקע השינויים הצפוים בקבוצות היבוא משרד הכלכלה מפרסם לביקורת ציבורית הצעה לתיקונים בצו זה.

קישור לטיוטת התיקון כפי שפורסמה להערות

 

מתוך דברי ההסבר של משרד הכלכלה ביחס לטיוטת הצו:

"תו תקן הינו סמל שאותו רשאי היצרן לסמן על מוצריו, לאחר שקיבל לכך היתר מוועדת ההיתרים במכון התקנים, וזאת בהתאם להוראות חוק התקנים. היתר תו תקן ניתן לאחר שמכון התקנים וידא שהמוצר עמד בדרישות התקנים החלים עליו אשר נמצא בפיקוח המכון.

צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) ותיקוניו מפרט מצרכים אשר חל עליהם תקן ישראלי רשמי ולגביהם סבר המחוקק שקיימת חשיבות מבחינה בטיחותית או בריאותית אשר תהיה תחת השגחת תו תקן.

בנובמבר 2021, עבר בכנסת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), המכונה גם חוק ההסדרים, ובמסגרתו עברה הרפורמה הגדולה ביבוא. במסגרת רפורמה זו תוקנו חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא, כך שחלק ניכר מהתקנים הרשמיים הועברו מקבוצות יבוא מספר 1 ו-2 לקבוצת יבוא מספר 3, וביניהם מוצרי צריכה רבים. בהתאם לכך מתוקן בימים אלו גם צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), כך שיבטא את התיקון הקבוע בפקודה.

בהתאם לכך, מוצרים המופיעים בצו זה, אשר השתייכו לקבוצות יבוא מספר 1 ו-2, לא נכון לקבוע להם חובת תו תקן, ובכך לייצר הפלייה מובנית בין היצרן המקומי אשר היה נדרש שחובת תו תקן לבין היבואן שיכול כעת, בעקבות מעבר הקבוצות לקבוצה מספר 3, להסתפק בעת היבוא בהגשת הצהרה בלבד.

בנוסף, תיקון סעיף 2 הוא תיקון מבהיר את החובה הקיימת גם היום שמצרכים בהם קיימת חובת תו תקן ובהוראותיהם נקבע הצורך גם בהתקנה ותחזוקה, הם ייעשו במסגרת תנאי היתר תו התקן.

כמו כן, נוסף סעיף 2(א2) ולפניו במצרכים מסוימים קיימת גם חובת תו תקן בעת הפעלת המתקן."

 

ניתן להעביר הערות באמצעות הקישור ישירות לאתר התזכירים הממשלתי או להעביר אלינו (razh@chamber.org.il) לכל המאוחר עד ה- 25.5.22 לבחינת אפשרות שיועברו במסגרת התייחסות מטעם הלשכה. 

הצו במהדורתו הסופית אמור להיכנס לתוקף עם כניסת רפורמה ביבוא, ביום ה-1 ביוני 2022.

 

 

למידע נוסף בתחום זה