עדכוני תקינה- חודש אפריל 2022

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 10388 בילקוט הפרסומים מיום 4.4.2022 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים:

 • שרת הפנים הודיעה כי ת"י 5281- חלק 1: בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים תוקן בנוגע להוראות מיוחדות לבתי חולים.

בפרסום 10452 בילקוט הפרסומים מיום 24.4.2022 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים:

 • ת"י 1142 - מעקים ומסעדים, גיליון תיקון מס' 2, ממרס 2022 למהדורה ממאי 2019 ולגיליון התיקון מפברואר 2020;
 • ת"י 5281 חלק 1 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 4, ממרס 2022 למהדורה ממאי 2016 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2018 , מדצמבר 2019 ומדצמבר 2021;
 • ת"י 5281 חלק 2 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 3, ממרס 2022 למהדורה ממאי 2016 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2018 ומדצמבר ;2019
 • ת"י 5281 חלק 3.3 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני גרעין ומעטפת - בנייני משרדים גיליון תיקון מס' 3, ממרס 2022 למהדורה מאוגוסט 2016 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2018 ומדצמבר 2019;
 • ת"י 5281 חלק 3.4 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר, גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2022 למהדורה מיוני 2020 ;
 • ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת־קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה, גיליון תיקון מס' 4, ממרס 2022 למהדורה ממאי 2014 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2015 , מדצמבר 2018 ומדצמבר 2019 ;
 • ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת־קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה קיימים, גיליון תיקון מס' 4, ממרס 2022 למהדורה מדצמבר 2014 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2015 , מדצמבר 2018 ומדצמבר 2019.

בפרסום 10452 בילקוט הפרסומים מיום 24.4.2022 הכריזו על ביטולי התקנים הבאים:

ת"י 90 חלק 1 - בנזין לרכב מנועי: בנזין המכיל עופרת, מספטמבר ;1995
ת"י 161 חלק 3 - ביטומנים לכבישי אספלט: ביטומן שפיך, מאפריל 1987 ;
ת"י 342 - כירות נפט מיטלטלות הפועלות בלחץ ("פרימוס"): מאפריל 1971 ;
ת"י 1236 - חומרי דלק פחמימניים: דגימה ידנית של חומרי דלק פחמימניים נוזליים, מאוקטובר 1988 ;
ת"י 6469 חלק 1 - רכבי כביש מונעים בחשמל - מפרטי בטיחות: מערכת נטענת לאגירת אנרגיה המותקנת ברכב, מאפריל 2013 ;
ת"י 6469 חלק 2 - רכבי כביש מונעים בחשמל - מפרטי בטיחות: אמצעי בטיחות לתפעול הרכב ולהגנה מפני כשלים, מאפריל 2013 ;

ת"י 6469 חלק 3 - רכבי כביש מונעים בחשמל - מפרטי בטיחות: הגנה על אנשים מפני הלם חשמלי, מאפריל 2013.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • גיליון תיקון לת"י 32 חלק 1.1 : תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר - דרישות כלליות.
 • ת"י 14763 חלק 2.0 : רשתות בזק בחצרי לקוח: תכנון והתקנה.
 • ת"י 14763 חלק 3.0 : רשתות בזק בחצרי לקוח: בדיקות של כבילת.
 • ת"י 61935 חלק 1.0 : רשתות בזק בחצרי לקוח: דרישות לבדיקות. 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

3. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

ת"י 1458 חלק 1.2 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך, מאפריל 2012, במקומו יבוא: ת"י 1458 חלק 1.2 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר ומרותכים - סבולות, מידות ואופייני חתך, מדצמבר 2021;

ות"י 1458 חלק 2.2 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך, מאפריל 2012, במקומו יבוא: ת"י 1458 חלק 2.2 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - סבולות, מידות ואופייני חתך, מדצמבר 2021.

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 562 חלק 2 - בטיחות צעצועים: דליקות, מינואר 2018, במקומו יבוא: ת"י 562 חלק 2 - בטיחות צעצועים: דליקות, מינואר 2022.

*שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1284 חלק 4 - כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים- מונחים ודרישות ביצועים עבור סיכונים כימיים, מנובמבר 2018, ע"י פרסום ג"ת מספר 1 מספטמבר 2021.

 

4. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

 • ת"י 15567 חלק 010 מתקני ספורט ונופש-מתקני חבלים קבועים: בנייה ודרישות בטיחות.
 • ת"י 816- תיבות מכתבים.
 • גיליון תיקון מספר 3 לתקן ת"י 5281 חלק 02.16- בנייה בת קיימה: דרישות לבנייני מגורים.
 • גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 5281 חלק 03.04- בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה