עדכוני תקינה- חודש מאי 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9404 בילקוט הפרסומים מיום 30.5.2021 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

במקום ת"י 1888 - מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה מנובמבר 2015, לרבות גיליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2019 יבואו התקנים המפורטים להלן:
(1) ת"י 1888 חלק 1 - מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה, ממאי 2021;
(2) ת"י 1888 חלק 2 - מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה לילדים שמשקלם גדול מ– 15 ק"ג ועד 22 ק"ג, ממאי 2021.

בפרסום 9397 בילקוט הפרסומים מיום 26.5.2021 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

במקום ת"י 4295 - מכלי לחץ מדצמבר 1998, לרבות תיקון הטעות, ממאי 2001, יבוא: ת"י 4295 - מכלי לחץ, ממאי 2021.

בפרסום 9595 בילקוט הפרסומים מיום 9.5.2021 הכריזו על:

קביעת התקנים הבאים:

ת"י 1003 חלק 3.1 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - שיטת בדיקה, מאפריל 2021, בא במקום המהדורה מיוני 2013; 
ת"י 6420 - מערכת התרעה אלקטרונית להידרנטים לכיבוי אש, מאפריל 2021; 
ת"י 15200 חלק 2 - אבזר להפחתת לחץ אוויר חיובי (PAPA) במיתקני תברואה: הוראות ודרישות להתקנה, מאפריל 2021;
ת"י 5068 - חישוב וסימון של ערכי התכונות האנרגטיות של מכללי זיגוג בבניינים, מאפריל 2021 בא במקום המהדורה מיוני 2009 ומגיליון התיקון מדצמבר 2013.

שינויים בתקנים הבאים:

ת"י 1205 חלק 2 - מתקני תברואה: מערכת הנקזים, גיליון תיקון מס' 2, מאפריל 2021 למהדורה מאפריל 2014 וגיליון התיקון מאוגוסט 2015;
ת"י 2378 חלק 1 - קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי, גיליון תיקון מס' 2, מאפריל 2021 למהדורה מיוני 2012 וגיליון תיקון מאוקטובר 2015;
ת"י 562 חלק 9 - בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - דרישות, גיליון תיקון מס' 2, מאפריל 2021 למהדורה מיולי 2009 וגיליון תיקון מפברואר 2012;
ת"י 938 חלק 7 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: יחידות זכוכית בידוד - דרישות כלליות, סבולות מידות וכללים לתיאור המערכת, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2021 למהדורה מדצמבר 2016;
ת"י 268 - יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2021 למהדורה ממרס 2017;
ת"י 23 חלק 1 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: שיטות בדיקה של דלתות, גיליון תיקון מס' 2, מאפריל 2021 למהדורה מאוגוסט 2013 וגיליון תיקון מאפריל 2019;
ת"י 6565 - יחידות בְּניִ עשויות חרסית, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2021 למהדורה מפברואר 2018.

 

2. מינהל התקינה במשרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור נספח ש' עדכני לת"י 14988 - כיסאות גבוהים לילדים-

נספח ש', הנקבע ע"י הממונה על התקינה, מגדיר הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן.

לעיון בטיוטת נספח ה-ש' עדכני לת"י 14988 - כיסאות גבוהים לילדים- לחצו כאן

ככלל שיש לכם הערות לגבי טיוטה זו, יש להעבירם לידי מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il עד ליום 8.6.2021.

 

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 33 חלק 1 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2007, לרבות גיליו התיקון מס' 1 מיולי 2019, במקומו יבוא: ת"י 60669 חלק 1 – מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מפברואר 2021.

  • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא, לעיון בטבלת השינויים הלאומיים (ND)- לחצו כאן ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-3.6.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 562 חלק 1 – בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות, מספטמבר 2017 (שטופל במסגרת התיקון ה-13 וטרם פורסם), במקומו יבוא: ת"י 562 חלק 1 – בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיות, מינואר 2021.

  • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא, לעיון בטבלת השינויים הלאומיים (ND)- לחצו כאן ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-20.6.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 760 – ממרחים מתוקים על בסיס שומני מינואר 1998, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 2009, למעט חמאת בוטנים (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 760 חלק 2 – ממרחים מתוקים על בסיס שומני: ממרחים, למעט חמאת בוטנים, ממרץ 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים למעט הסעיפים הבאים: 4.1 – דרישות כלליות, 4.3 – דרישות הרכב, 8.2 – בדיקת הפרדת שמן.

התקן המוצע הינו תקן מקורי.

  • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא, ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-26.6.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

4. מינהל תקינה מפרסם מסמך הבהרה לאופן מילוי הצהרת יבואן לטובין בקבוצות 2 ו-3- למידע המלא לחצו כאן

 

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת"י 961 חלק 32 ג"ת 1 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – גבולות לפליטת זרמי הרמוניות.
  • ת"י 5327 גיליון תיקון 2- לוחיות זיהוי לכלי רכב.
  • ת"י 8802 חלק 3- תקן לאתרנט.
  • ת"י 562 חלק 7.0- בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

6. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

  • ת"י 5515 חלק 22.08- ציוד אימונים נייח: סטפר, מטפסי מדרגות ומטפסים - דרישות בטיחות ספציפיות נוספות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 5515 חלק 22.09- ציוד אימונים נייח: אליפטיקל, דרישות בטיחות ספציפיות נוספות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 5515 חלק 22.10- ציוד אימונים נייח: תרגיל אופניים עם גלגל קבוע או בלי גלגלים, דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה