עדכוני תקינה- מחצית שנייה אוקטובר ותחילת נובמבר 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 8870 בילקוט הפרסומים מיום 4.11.2020 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

 • במקום ת"י 389 - שימורי בשר בקר, מאוגוסט 1977, ובמקום ת"י 1085 - שימורי בשר בקר או כבש עם תוספות מן הצומח, מאפריל 1980 
  יבוא:
  "ת"י 389 - שימורי בשר, מנובמבר 2020 , אשר יהיה רשמי במלואו."

שימו לב- תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה (4.11.2020) ואולם בתקופה שמיום התחילה ועד יום 1 בינואר 2023, יחולו הוראות אלה:
1. התקנים המוחלפים ימשיכו לחול, לצד התקן שלפי אכרזה זו;
2. עוסק לא יבחר לפעול לפי דרישות התקן שלפי אכרזה זו בתקופה האמורה, אלא אם כן הוא בחר, בהתאם לסעיף 4(א) לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ה- 2014, לפעול גם לפי הוראות הסימון הקבועות בתקן האמור.

בפרסום 9195 בילקוט הפרסומים מיום 4.11.2020 הכריזו על קביעת / שינויים בתקנים הבאים:

 • ת"י 61800 חלק 9.1 - מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות מתכווננת: תכן אקולוגי של מערכות הינע חשמליות, של מתנעי מנועים, של אלקטרוניקת הספק ושל היישומים המונעים מהם - דרישות כלליות לקביעת תקני נצילות אנרגיה לציוד בהינע חשמלי באמצעות גישת המוצר המורחב (EPA) ובאמצעות מודל אנליטי למחצה (SAM) מאוקטובר 2020 בא במקום ת"י 50598 חלק 1 ממאי 2016.
 • ת"י 61800 חלק 9.2 - מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות מתכווננת: תכן אקולוגי של מערכות הינע חשמליות, של מתנעי מנועים, של אלקטרוניקת הספק ושל היישומים המונעים מהם - מדדי נצילות אנרגייה למערכות הינע חשמליות ולמתנעי מנועים, מאוקטובר 2020 בא במקום ת"י 50598 חלק 2 ממאי 2016.
 • ת"י 3166 - קודים לייצוג שמות של ארצות, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2020 למהדורה מדצמבר 2012.
 • ת"י 1139 חלק 1 - פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2020 למהדורה מדצמבר 2014. 
 • ת"י 921 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 6, מאוקטובר 2020 למהדורה מינואר 2016 ומגיליונות התיקון מאפריל 2016 , מאוגוסט 2017 , מאוקטובר 2018 , מאוגוסט 2019.

 

2. התייעצות ציבורית מטעם הממונה על התקינה ביחס לנספח ש' לת"י 570 חלק 1-

הממונה על התקינה פרסם להתייעצות ולהערות הציבור את נספח ש' לת"י 570 חלק 1- מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף – המטפה.
הערות יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 30.11.2020.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 1003 חלק 2.1- שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי מתכת המצופים במייל גגוגי ובאמייל פורצלן - שיטת בדיקה.
 • ת"י 1003 חלק 3.1-  שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - שיטת בדיקה.
 • ת"י 273 חלק 1 - זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רב מנועיים: זרנוק אלסטומרי.
 • ת"י 1572 חלק 3- משקאות כוהליים: משקאות כוהליים שתכולת הכוהל בהם קטנה מ- 15% ואינה קטנה מ-2%.
 • ת"י 1920 חלק 1- טיח: דרישות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 20 חלק 2.1- מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות.
 • ת"י 262- פסטה.
 • ת"י 961 חלק 11- תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי –אופייני הפרעות בתדר רדיו – גבולות ושיטות מדידה.
 • ת"י 31489 חלק 1- תאימות אלקטרומגנטית: תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו– דרישות טכניות משותפות; תקן מהורמן לתאימות אלקטרומגנטית.
 • ת"י 31489 חלק 3- תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו: תקן תאימות אלקטרומגנטית של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו - תנאים מיוחדים להתקנים קצרי-טווח הפועלים בתדרים שבין 9 קה"ר ו-246 גה"ר
 • ת"י 31489 חלק 34- תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו: תקן לתאימות אלקטרומגנטית של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו- תנאים מיוחדים לספקי כוח חיצוניים לטלפונים ניידים.
 • ת"י 51055- דרישות ביצועים למערכות דילול של כימיקלים בעלות הגנה מובנית מפני זרימה חוזרת.
 • ת"י 27701 - טכניקות אבטחה – הרחבה לתקנים ישראליים ת"י 27001 ות"י 27002 עבור ניהול פרטיות המידע – דרישות וקווים מנחים
 • תקנים בתחום שידורי שמע או חוזי (וידאו) ספרתיים:
 • ת"י 31192 - שידור חוזי ספרתי (DVB): דרישות לשידור נתונים.
 • ת"י 30797- שידור שמע ספרתי (DAB); ממשקי הפצה; ממשק.
 • ת"י 12992- שידור חוזי ספרתי (DVB); מבנה ואיפנון של
 • ת"י 12376 חלק 1.0- שידור חוזי ספרתי (DVB); קווים מנחים
 • ת"י 11860- שידור שמע ספרתי(DAB): מנשקי הפצה-מנשק העברת שירותים (STI)- רמות מנשק העברת שירותים
 • ת"י 32769- שידור חוזי ספרתי (DVB); מבנה מסגרת
 • ת"י 30743- שידורי חוזי ספרתי (DVB): מערכות כתוביות
 • ת"י 32307 חלק 1.0 - שידור חוזי ספרתי (DVB); דור שני של מבנה
 • ת"י 12376 חלק 2.0- שידור חוזי ספרתי (DVB); קווים מנחים
 • ת"י 12991- שידור חוזי ספרתי (DVB); קווים מנחים
 • ת"י 13287- שידור חוזי ספרתי (DVB); ממשק מאפנן
 • ת"י 32307 חלק 2.0- שידור חוזי ספרתי (DVB); דור שני של מבנה

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

 1. ת"י 61199– נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות בטיחות, מיוני 2011 (התקן אינו רשמי), ות"י 520 - שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי, מאפריל 1964 לרבות ג"ת מס' 1 מינואר 1980, ג"ת מס' 2 מאוקטובר 1981, ג"ת מס' 3 מפברואר 1985, ג"ת מס' 4 מאוקטובר 1987, ג"ת מס' 5 מפברואר 2002, ג"ת מס' 6 ממאי 2002 וג"ת מס' 7 מנובמבר 2007 (התקן בעל רשמיות חלקית), בכל הנוגע לנורות פלואורניות בעלות כיפה אחת.

במקומם יבוא:

        ת"י 61199 - נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות בטיחות, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים למעט סעיף 5 – Assessment.

 1. ת"י 61195- נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות- דרישות בטיחות, מיוני 2011  (התקן אינו רשמי), ות"י 520 - שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי, מאפריל 1964 לרבות ג"ת מס' 1 מינואר 1980, ג"ת מס' 2 מאוקטובר 1981, ג"ת מס' 3 מפברואר 1985, ג"ת מס' 4 מאוקטובר 1987, ג"ת מס' 5 מפברואר 2002, ג"ת מס' 6 ממאי 2002 וג"ת מס' 7 מנובמבר 2007 (התקן בעל רשמיות חלקית), בכל הנוגע לנורות פלואורניות בעלות שתי כיפות.

במקומם יבוא:

       ת"י 61195 - נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות - דרישות בטיחות, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים למעט סעיף 3 – Assessment.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) של ת"י 61195 היכנסו לקישור הבא ושל ת"י 61199 היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-26.11.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 373 – דבש ומוצרי דבש, מינואר 2013, לרבות ג"ת מספר 1, מפברואר 2015 (התקן בעל רשמיות חלקית);

במקומו יבוא:​

       ת"י 373 – דבש, מדצמבר 2017, כאשר התקן המוצע יהיה רשמי למעט הסעיף: Annex, 1.4-Electrical Conductivity 

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-22.11.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

5. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

 • נת"מ לת"י 1519- צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ של מים קרים וחמים- צינורות מחוץ לבניין. למידע נוסף ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה