עדכוני תקינה - אוגוסט 2020

1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 1888 – מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה מנובמבר 2015, לרבות ג"ת מס' 1 מאוקטובר 2019;
  במקומו יבואו:
 • ת"י 1888 חלק 1 – מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה, ממאי 2020
 • ות"י 1888 חלק 2 – מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה לילדים שמשקלם גדול מ-15 ק"ג ועד 22 ק"ג, ממאי 2020;

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא (ת"י 1888 חלק 1) ולקישור הבא (ת"י 1888 חלק 2) ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-26.8.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

*אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן- עדכון לפנייתו של הממונה בעניין תקן זה מה-2.4.2020:

 • ת"י 50464 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת-מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 (התקן בעל רשמיות חלקית) ות"י 50541 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת-מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 (התקן בעל רשמיות חלקית);
  במקומם יבוא:
  ת"י 50588 חלק 1 - שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

הועדה הטכנית במכון התקנים לא המליצה על תקופת התארגנות או מעבר לעניין ההחלפה. יחד עם זאת, לבקשה של חברת החשמל, בכוונת הממונה על התקינה להמליץ לשר הכלכלה ותהעשייה לאשר תקופת מעבר בדבר ההחלפה כך שמיום הנכיסה לתוקף של התקן ת"י 50588 חלק 1, כפי שיקבע ברשומות, ובמשך 5 שנים יעמדו בתוקפם גם התקנים ת"י 50464 חלק 1 מאפריל 2013 ות"י 50541 חלק 1 מאפריל 2013 לצד התקן המוצע ת"י 50588 חלק 1.

למכתב הממונה העדכני היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-18.8.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

2. לטיפולו של הממונה על התקינה הוגשה בקשה של מכון התקנים להחלפת התקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 13209 חלק 2– אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-מנשאי תינוק-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים מפברואר 2016;
  במקומו יבוא:
  ת"י 13209 חלק 2– אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-מנשאי תינוק-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים מפברואר 2020;

התקן מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה לתקן: על פי התקינה האירופית והאמריקנית.

התקן המוחלף נדון בוועדת האימוץ ביום 21/01/2019.

קישור להצעת מהדורת התקן מפברואר 2020 ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) כפי שהתקבלה ממכון התקנים.
לתשומת לבכם, בטבלה צוינו שינויים לאומיים והנימוקים להם בהצעת התקן מפברואר 2020, כל זה לצד השינויים והנימוקים להם כפי שהופיעו בטבלת השינויים עבור מהודרת התקן מפברואר 2016.

מרשימת השינויים הלאומיים במהדורת התקן מפברואר 2020, עולה כי מדובר בשינויים מתחייבים בלבד. בהתאם לחוק התקנים, חברי ועדת האימוץ רשאים לבקש דיון בשינוי לאומי מתחייב הנכלל בתוספת הראשונה. במידה וברצונכם לבקש דיון בשינויים לאומיים מתחייבים במהדורת התקן שבנדון, יש להודיע על כך עד ה-13.8.2020 ולצרף להודעתכם נימוקים לבקשה בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות מטה. 

אם לא יתקבלו בקשות / הערות יתחיל מכון התקנים בהליכי ההכרזה כפי שנדרש בחוק התקנים.

 

3. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן אושרו בועדת היתרים מיום 27.7.2020:

 • נת"מ לת"י 570 חלק 1- מטפים מטלטלים של אבקה וגז סניקה המוחסנים במשותף: המטפה.

 

4. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

 • ת"י 61-1001 חלק 7 : בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן מפוחים מונעים -על ידי חשמל להוצאת עשן וחום.
 • ת"י 994 חלק 1- מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

 

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 6210- אוורור ואיכות אוויר נאותה בתוך בניינים
 • ת"י 61800 חלקים 9.1 ו 9.2– מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות מתכוונות
 • ת"י 1139 חלק 1- פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי
 • ת"י 6568- בדיקות מחשב

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה