עדכוני תקינה - מרץ 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8369 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי / ביטול / אכרזת רשמיות על התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 12159 - מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים, ממרס 2012, הוא תקן רשמי.

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי–תקע חד–מופעיים לזרם שאינו גדול מ– 16 אמפר - דרישות כלליות, מספטמבר 2017, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2020.

רשמיות ת"י 1152 - אבקות להכנת רפרפת (פודינג) וקריש, מדצמבר 1981 - בטלה.

בפרסום 8373 בילקוט הפרסומים הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

במקום ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל–פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל–פסק, מיוני 2018, יבוא: "ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל–פסק (UPS): דרישות בטיחות, ממרס 2020.

בפרסום 8377 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות התקנים הבאים:

ת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות-כללי, מיוני 2011, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019, בסעיף General - 5.1.2.1, רשמיות הקטע החל במילים "לא יהיה מגע" עד המילים "למעט אבזרי הצנרת עצמם" - בטלה.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 6294 חלק 3 - בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והצתה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה.

ת"י 100- קרוסין.

ת"י 5438 חלק 28- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: מונעי אבנית עבור ממברנות – חומצות פוספוניות ומלחיהן.

ת"י 5438 חלק 30- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: גופרתי (III) תמיסת ברז.

ת"י 14732- רתכים – מבחני הסמכה למפעילי ציוד ריתוך ולמכוונני ציוד לריתוך, לריתוך ממוכן ולריתוך אוטומטי של חומרים מתכתיים.

ת"י 15614 חלק 1- מפרטים של נוהלי ריתוך ורשומות של הסמכות נוהלי ריתוך עבור חומרים מתכתיים - בדיקת נוהלי ריתוך: ריתוך בקשת וריתוך בגז של פלדות וריתוך בקשת של ניקל ושל סגסוגות ניקל.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. מסמכי הנת"מ הבאים, המתייחס למוצר במסלול של תו תקן אושר בוועדת ההיתרים:

המסמך הבא אושר בוועדת היתרים מתאריך 9.2.2020: נת"מ לת"י 5302- צנרת גלית מפוליאתילן (PE) מחוזק בפלדה בעלי דופן מבני.

המסמכים הבאים אושרו בוועדת היתרים מתאריך 18.2.2020: נת"מ לת"י 12221 חלק 1- לולים לשימוש ביתי ונת"מ לת"י 682 חלק 3- עריסות לתינוקות לשימוש ביתי.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות / הסרת רשמיות מהתקנים הבאים-

הבהרה של הממונה על התקינה לגבי אישור שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1498 חלק 8 – מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים, מיוני 2018, על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1, מאוקטובר 2019.

כזכור, התקן ת"י 1498 חלק 8 הינו תקן מקורי. וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת מעבר בדבר השינוי כך שבמהלך 18 חודשים מיום כניסתה לתוקף של ג"ת מס' 1 המוצע, יעמדו בתוקפם הן התקן ת"י 1498 חלק 8, לרבות ג"ת מס' 1 והן התקן ת"י 1498 חלק 8 מיוני 2018 (ללא ג"ת). 

למכתב הממונה המלא הראשון בנושא תקן זה מיום 14.11.19 היכנסו לקישור הבא

כעת, מבהיר הממונה כי גיליון התיקון שבנידון מעדכן דרישות סעיף 2.3 של התקן (בסעיף 2.3- שילוט, מעודכן ציור 2- שלט לציון חובת השגחת מבוגר על ילד עד גיל 6). השינוי שבנידון לא יחול בצורה רטרואקטיבית על שלטים שהותקנו במגרשי המשחקים טרם תום תקופת המעבר.

למכתב ההבהרה המלא של הממונה מיום 10.3.2020 היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-10.4.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מפברואר 2017 (הצעת התקן אשר פורסמה במסגרת התיקון ה-13 לחוק התקנים וטרם פורסמה ברשומות);
במקומו יבוא: ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה ממאי 2019,
כאשר התקן המוצע יהיה רשמי פרט לתוספת הלאומית כלהלן, הקיימת בשני המסלולים: תת-סעיף 7.12.4.206, לפיו נדרש להוסיף הוראות להתקנת הֶתקן מיוחד למניעת שחרור חומר הקירור על ידי אנשים לא מורשים.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-23.4.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה