עדכוני תקינה - דצמבר 2019

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8296 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות התקנים הבאים:

בת"י 968 חלק 2- מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ:) מחממים קורנים בלא ארובה "(מחממי פטרייה)" לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב, מיוני 2011 בסעיף General - 8.1 בפסקה המתחילה במילים "המידע לסימון על האריזה," רשמיות המילים "והערבית גם יחד" - בטלה.

בפרסום 8297 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות התקן הבא:

רשמיות ת"י - 1071 משקאות לא–כוהליים, ממאי 2002 לרבות גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2005 גיליון תיקון מס' 2 ממאי 2011 ותיקון טעות מס' 1 מנובמבר  2012 - בטלה.

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות / הסרת רשמיות מהתקנים הבאים:

ניתן לעיין בכל התקנים הנ"ל באתר מכון התקנים

החלפת התקן הרשמי הבא: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-5.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 8 – מוצרי בטון טרומיים לריצוף מספטמבר 1995, לרבות ג"ת מס' 1 מאפריל 2000 וג"ת מס' 2 מיולי 2002;
במקומו יבוא: ת"י 8 – מוצרי בטון טרומיים לריצוף, מספטמבר 2019.

התקן ת"י 8 הינו תקן מקורי. התקן נמצא כעת ברביזיה (אימוץ תקינה זרה). הצפי לסיום העבודה על הצעת הרוויזיה לאימוץ התקינה הזרה הוא אוקטובר 2020. הצעת הרוויזיה נמצאת היום בשלב דיונים.
הצעת הרוויזיה המקורית נחוצה למשק כיוון שבהצעת הרוויזיה הוספו נושאים שהיו חסרים בתקן שבתוקף, כגון טבלת פגמים. לאור זאת, החליט הממונה על התקינה להתחיל בהליך ההחלפה.

אכרזת רשמיות על התקן הבא: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-3.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 4210 (על חלקיו) מאפריל 2019 לעניין אופני הרים, ושינוי שיוך התקן ת"י 4210 על חלקיו לקבוצות יבוא בדבר הענקת אישור תקן רשמי.

ניתן לעין ברשימת התקנים הרשמיים לפי קבוצות יבוא בקישור הבא

הסרת רשמיות מהתקנים הבאים: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-5.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 47 – נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים, מיוני 2018
ת"י 1107 – התקני ריסון לילדים ברכב מנועי, מפברואר 2006, לרבות ג"ת מס' 1, מדצמבר 2010
ת"י 1613 – קסדות מגן לרוכבי אופניים, מפברואר 2015
ת"י 60095 חלק 1 – מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה, מפברואר 2010, לרבות ג"ת מס' 1, מאוגוסט 2019

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 60601 חלק 2.44- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד קרני רנטגן לטומוגרפיה ממוחשבת.

ת"י 60793 חלק 2.10- סיבים אופטיים: מפרטי דרישות למוצר - מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי-אופנים מקטגוריה A1.

ת"י 60793 חלק 2.50- סיבים אופטיים: מפרטי דרישות למוצר - מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבי חד-אופן מקבוצה B.

ת"י 60794 חלק 3.20- כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי בזק אוויריים הנתמכים עצמית.

ת"י 1501 חלק 2- מי שתייה מבוקבקים או ארוזים: מי שתייה (שאינם מים מינרליים טבעיים).

ת"י 413 ג"ת 9- תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. הממונה על התקינה מודיע על עדכון קבוצת היבוא של ת"י 62776: נורות דיודה פולטות אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות (תקן רשמי)- קישור למכתב המלא

הממונה על התקינה סיווג ת"י 62776: נורות דיודה פולטות אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות לקבוצת יבוא 2, למעט סעיפי התקן המפורטים להלן, אשר ישויכו לקבוצה 3:

Fault conditions - 13

Creepage distances and clearances - 14

Lamp with protection against dust and moisture - 15

הסיווג הנ"ל ייכנס לתוקף מיום כניסת התקן לתוקף 8.12.19. 

כמו כן, פורסמו נספחי ש' עדכניים לתקנים הבאים: ת"י 62776- נורות דיודה פולטות אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות, ת"י 62841 חלק 1- כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות ות"י 62841 חלק 2- כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות–הולם המוחזקים ביד. קישור לעיון בנספחים באתר משרד הכלכלה

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה