עדכוני תקינה - נובמבר 2019

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8285 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי התקן הבא:

ת"י 1888 - מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מנובמבר 2015, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2019.

בפרסום 8287 בילקוט הפרסומים הכריזו על החלפת התקן הבא:

במקום ת"י 60730 חלק 2.7 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן, מדצמבר 2013, יבוא: "ת"י 60730 חלק 2.7 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן, מאוקטובר 2019." שימו לב כי תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה, ואולם ת"י 60730 חלק 2.7 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן, מדצמבר 2013, ימשיך לחול עד תום 24 חודשים מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו.

בפרסום 8289 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות התקנים הבאים:

בת"י 968 חלק 3 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים, מיוני 2011, בסעיף Appliance marking - 8.1, בפסקה שמתחילה במילים "המידע לסימון על האריזה", רשמיות המילים "והערבית גם יחד" - בטלה.

בת"י 968 חלק 4 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים, מיוני 2011, בסעיף 8.1- Appliance  marking, בפסקה שמתחילה במילים "המידע לסימון על האריזה", רשמיות המילים "והערבית גם יחד" - בטלה.

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-1.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 15194 – אופניים: אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה מפברואר 2015, לרבות ג"ת מס' 1 ממאי 2019;
במקומו יבוא: ת"י 15194 – אופניים – אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי ממרס 2019;

כמו כן, וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת מעבר בדבר ההחלפה כך שבמהלך 8 חודשים מיום כניסתו לתוקף של התקן המוצע ת"י 15194 יעמדו בתוקפם הן התקן החדש והן התקן ת"י 15194 מפברואר 2015, לרבות ג"ת מס' 1 ממאי 2019. התקן המוצע ת"י 15194 מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה EN15194 המעודכן לשנת 2017 וכולל שינויים לאומיים. 

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-1.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 14988 חלק 1 – כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות, מינואר 2019 (התקן רשמי),
ת"י 14988 חלק 2 – כיסאות גבוהים לילדים: שיטות בדיקה, מפברואר 2015 (התקן אינו רשמי);
במקומם יבוא: ת"י 14988 – כיסאות גבוהים לילדים: דרישות ושיטות בדיקה, מפברואר 2019,
כאשר התקן המוצע יהיה תקן רשמי פרט לתוספת לאומית לסעיף 4.1 – Test conditions.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-5.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 1964 – שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני, ממאי 2002; במקומו יבואו:
ת"י 1964 חלק 1 – שסתום בטיחות: שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני – בדיקות ודרישות, מספטמבר 2019,
ות"י 1964 חלק 2 – שסתום בטיחות: שסתום פריקה משולב לטמפרטורה וללחץ – בדיקות ודרישות, מספטמבר 2019;

כמו כן, וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת מעבר בדבר ההחלפה כך שבמהלך 12 חודשים מיום כניסתם לתוקף של התקנים המוצעים ת"י 1964 חלק 1 ות"י 1964 חלק 2 יעמדו בתוקפם הן התקנים החדשים והן התקן ת"י 1964 ממאי 2002. התקן המוצע ת"י 1964 חלק 1 מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה EN1498 המעודכן לשנת 2000 וכולל שינויים לאומיים. התקן המוצע ת"י 1964 חלק 2 מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה EN1490 המעודכן לשנת 2000 וכולל שינויים לאומיים.

ניתן לעיין בתקנים הנ"ל באתר מכון התקנים

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 16942- דלקים – זיהוי תאימות של רכבים – ביטוי גרפי עבור מידע לצרכן.

ת"י 1313 - טמפונים לווסת.

ת"י 61121- מייבשי כביסה לשימוש ביתי – שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 1220 חלק 1.0: מערכות גילוי אש: גלאי עשן.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה