עדכוני תקינה - אוגוסט 2019

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8256 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות / שינוי/ החלפת התקנים הבאים:

בת"י 995 חלק 1 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, בלא ארובה, המופעלים בגפ"ם, מיוני 2011-
(1) בסעיף 5.8.4 , רשמיות המילים "לתנור לא יהיו יותר מ– 2 גלגלים. הגלגלים יותקנו בקו ציר אחד" - בטלה;
(2) רשמיות סעיף 8 - בטלה.

רשמיותו של תקן ת"י 61196 חלק 1 - כבלי תקשורת משותפי - ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות גנרי-כללי, הגדרות ודרישות, ממאי 2011 - בטלה.

רשמיותו של תקן ת"י 1268 חלק 1 - מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים לשימוש רפואי - מידות, מאוגוסט 2002, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2007-בטלה.

רשמיותו של תקן ת"י 1268 חלק 2 - מזרקים ומחטים: מזרקים לשימוש חוזר העשויים מזכוכית בלבד או ממתכת וזכוכית והמיועדים לשימוש רפואי - תכן, דרישות ביצועים ובדיקות, מאוגוסט 2002 - בטלה.

ת"י 61347 חלק 2.8 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות, מאוגוסט 2010, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.

ת"י 60238 - בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון, מספטמבר 2013, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.

ת"י 60432 חלק 1 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות, מפברואר 2015, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.

ת"י 60432 חלק 2 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות, מפברואר 2015, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.

ת"י 60155 - מדלקי להט לנורות פלואורניות, מאוגוסט 2010, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.

ת"י 2481 חלק 1 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות, מספטמבר 2014, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.

ת"י 2481 חלק 2 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות, מספטמבר 2014, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.

ת"י 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2007, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2019.

במקום ת"י 61386 חלק 21 - מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים קשיחים, ממאי 2006 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2007, יבוא: ת"י 61386 חלק 21 - מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים קשיחים, מיולי 2019, אשר יהיה רשמי למעט -
(1) המילים "בתקן הבין–לאומי IEC 61386-1 השורה הראשונה בטבלה (classification 1) אינה חלה" בשינוי הלאומי בסעיף 6.2.1;
(2) המילים "על המובל יסומן הקוטר החיצוני הנומינלי שלו" בשינוי הלאומי בסעיף 7.1.

במקום ת"י 61386 חלק 22 - מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים, ממאי 2006 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2007, וגיליון תיקון מס' 2, ממרס 2011, יבוא: ת"י 61386 חלק 22 - מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים, מיולי 2019, אשר יהיה רשמי למעט -
(1) המילים "בתקן הבין–לאומי IEC 61386-1 השורה הראשונה בטבלה (classification 1) אינה חלה" בשינוי הלאומי בסעיף 6.2.1;

(2) המילים "על המובל יסומן הקוטר החיצוני הנומינלי שלו" בשינוי הלאומי בסעיף 7.1.

במקום ת"י 1546 - מציתים: דרישות בטיחות, מפברואר 2009 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2013, יבוא: "ת"י 1546 - מציתים: דרישות בטיחות, מיולי 2019".

במקום ת"י 5115 חלק 1 - יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות, מספטמבר 2010, יבוא: "ת"י 5115 חלק 1 - יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות, מיולי 2019".

במקום ת"י 5115 חלק 2 - יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - שיטות בדיקה, מספטמבר 2010, יבוא: "ת"י 5115 חלק 2 - יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - שיטות בדיקה, מיולי 2019".

במקום ת"י 5438 חלק 5 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 5438 חלק 5 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה, מיולי 2019 ", אשר יהיה רשמי במלואו למעט תת־סעיף 6.4.5 , דרישה לסימון צפיפות התמיסה ותכולת הברזל."

בפרסום 8257 בילקוט הפרסומים הכריזו על החלפת התקנים הבאים:

במקום ת"י 60245 חלק 1 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ– 450/750 וולט: דרישות כלליות, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 60245 חלק 1 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ– 450/750 וולט: דרישות כלליות, מיולי 2019", אשר יהיה רשמי במלואו למעט תת–סעיף 3.1 ה - דרישה לסימון שנת ייצור, ולמעט סעיף 201 - בדיקות היצרן.

בפרסום 8258 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות / החלפת התקנים הבאים:

בת"י 50541 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת–מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ– 100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבוד ציוד במתח שאינו גדול מ– 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013, רשמיות סעיף 201.2 - תיעוד - בטלה.

במקום ת"י 60227 חלק 1 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ– 450/750 וולט: דרישות כלליות, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 60227 חלק 1 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ– 450/750 וולט: דרישות כלליות, מאוגוסט 2019, אשר יהיה רשמי במלואו, למעט סעיף 3.1 (ה) וסעיף 201." *שימו לב כי תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מ-8.8.19 (להלן - יום התחילה) ואולם ת"י 60227 חלק 1 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ– 450/750 וולט: דרישות כלליות, ממאי 2011 ימשיך לחול עד תום 60 ימים מ-8.8.19 לצד התקן שלפי אכרזה זו.*

במקום ת"י 5438 חלק 15 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל - אמידים אניוניים ולא–יוניים, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 5438 חלק 15 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל - אמידים אניוניים ולא־יוניים, מאוגוסט 2019."

במקום ת"י 565 חלק 2 - כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום, מספטמבר 2009, יבוא: "ת"י 565 חלק 2 - כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום, מאוגוסט 2019."

במקום ת"י 1381 חלק 1 - מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל - דרישות כלליות, מאוגוסט 2000, יבוא: "ת"י 61084 חלק 1 - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים בעבור מיתקני חשמל: דרישות כלליות, מאוגוסט 2019", אשר יהיה רשמי במלואו למעט הקטע בסעיף 7.1 החל במילים "לאחר התבליט השני יוסף" עד המילים "כמפורט בפסקה האחרונה שבסעיף 10.3.2."

במקום ת"י 1381 חלק 2.1 - מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל - דרישות ייחודיות: מערכות להעברה ולסינוף של כבלים המיועדות להרכבה על קירות או תקרות, מאוגוסט 2000, יבוא: "ת"י 61084 חלק 2.1 - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים בעבור מיתקני חשמל: דרישות מיוחדות - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים בעבור מיתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות, מאוגוסט 2019."

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר אכרזת רשמיות על התקן הישראלי כלהלן:

הערות ככל שישנם יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד ל-12.9.19:

ת"י 448 חלק 1 – הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי (פברואר 1996), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (יולי 2019).

התקן ת"י 448 חלק 1 הינו תקן מקורי.

וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת מעבר בדבר ההחלפה, כך שבמהלך שנתיים מיום כניסה לתוקף של ג"ת מס' 1 המוצע (יולי 2019), יעמדו בתוקפם הן התקן ת"י 448 חלק 1 לרבות ג"ת מס' 1, והן התקן ת"י 448 חלק 1 (פברואר 1996).

ניתן לעיין בהצעות באתר מכון התקנים בקישור הבא

למידע נוסף ולשליחת ההערות יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. יישום תיקון 13 לחוק התקנים- הודעת הממונה על התקינה מס' 31- המעדכנת את הודעות הממונה על התקינה בדבר כוונת שר הכלכלה והתעשייה על עדכון רשמיות של התקנים הרשמיים הבאים כלהלן:

מדובר בהודעה הכוללת את התיקונים להודעות הבאות: תיקון הודעות הממונה על התקינה מס' 18 (ת"י 1605 חלק 1, ת"י 1604 חלק 1 ות"י 1220 חלק 2), הודעה מס' 20 (ת"י 1847 חלק 2), הודעה מס' 21 (ת"י 1107) והודעה מס' 24 (ת"י 1347 ות"י 907 חלק 1).

שימו לב כי סעיף ב. סימון בת"י 1107 וסעיף 8.3.1 בת"י 907 חלק 1 הם הסעיפים היחידים הפתוחים לקבלת הערות- עד ה-3.9.19. שאר הסעיפים הם הודעה בלבד. 

ת"י 1605 חלק 1- מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (יוני 2018):

בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות בסעיף וחלק מהשינויים הלאומיים בסעיף Identification Marking - 10 במסלול התאמה תקן האמריקני הינם שינויים לא מתחייבים ומהווים סעיף "ואקום". לאחר בחינה של השינויים הנ"ל מכון התקנים שינה את דרישות הסעיף. בנוסף, היות והתברר שמסלול התאמה לתקן האירופי לא כלל דרישות סימון לאומיות, הוספו דרישות סימון גם למסלול האירופי (סעיף Marking 10.2) בהתאמה למסלול האמריקני, אך עדיין חלק מדרישות הסימון שבסעיף המעודכן בשני המסלולים, מהוות שינויים לא-מתחייבים. לאור שיקול הדעת המקצועי, אין כוונה שלא להכריז רשמיות על השינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

ת"י 1847 חלק - 2 סולמות: דרישות, בדיקות וסימון (אוגוסט 2018):

בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות ושינוי לאומי בסעיף Normative references - הפנייה לתקן ישראלי לא רשמי ת"י 1847 חלק 3, הינו שינוי לא מתחייב. אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול הדעת המקצועי, אין כוונה שלא להכריז רשמיות על השינוי הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

ת"י 1220 חלק - 2 מערכות גילוי אש: יחידות בקרה ואבזרים למערכות התרעת אש (יוני 2017):

בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות והשינוי הלאומי בסעיף Normative references- הפנייה לתקן ישראלי לא רשמי ת"י 61643 חלק 11 במקום התקן האמריקני, הינו שינוי לא מתחייב. אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול הדעת המקצועי, אין כוונה שלא להכריז רשמיות על השינוי הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

ת"י 1347 – ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת (יולי 2006):

בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות והשינוי הלאומי בסעיף Requirements -10.6.1.2 הוגדר כהקלה, כאשר בפועל מדובר בשינוי לא מתחייב. אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת המקצועי, אין כוונה להסיר הרשמיות מהשינוי הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

ת"י 1604 חלק - 1 מתקני שעשועים: מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים- בטיחות (אוקטובר 2017):

בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות והשינויים הלאומיים בסעיף Initial approval, examination and acceptance – Recommended 6.5 
General – 6.5.1 וסעיף procedures הינם שינויים לא מתחייבים. אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת המקצועי, אין כוונה לא להכריז רשמיות על השינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

ת"י - 1107 התקני ריסון לילדים ברכב מנועי (פברואר 2006), לרבות ג"ת מס' 1 (דצמבר 2010):

בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות כלהלן:
*המועד האחרון לקבלת הערות - 3 בספטמבר 2019*: בסעיף ב. סימון – הוספת הדרישה לגודל אותיות הסימון (שגודלן אינו קטן מ 2- מ"מ) לא פורסמה להתייחסות הציבור ובכוונת השר לבטל את רשמיותה.
*רק הודעה*: בסעיף ב. 4 – הדרישה לסימון האזהרה בשפה הערבית (בנוסף לשפה העברית) לא פורסמה להתייחסות הציבור, אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול הדעת המקצועי, אין כוונה להסיר רשמיות מהשינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

ת"י 907 חלק - 1 מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות- כללי (יוני 2011):

*רק הודעה*: בסעיף Soundness – 6.1.1, השינוי הלאומי הוגדר כהקלה לעומת התקן המאומץ. בפועל מדובר בשינוי לא מתחייב ומהווה סעיף "ואקום". אך עדיין, לאור התגובות שהתקבלו ושיקול הדעת המקצועי, אין כוונה להסיר רשמיות מהשינוי הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
*המועד האחרון לקבלת הערות - 3 בספטמבר 2019*: בסעיף - 8.3.1 הדרישה להוראות התקנה בשפה העברית וגם הערבית. השינוי הוגדר כשינוי מתחייב. בפועל את הדרישה לסימון בשפה הערבית אינה מתחייבת ובכוונת השר להסיר רשמיותה.

למידע נוסף ולשליחת ההערות יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1505 חלק 1.4 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות לטיפול מיקרוביולוגי משלים במי שתייה – סינון.

ת"י 6294 חלק 1- בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק...

ת"י 6294 חלק 2- בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק.

ת"י 1220 חלק 14- מערכות גילוי אש: התקנה ותחזוקה של מערכות תקשורת לשירותי חירום ושימוש בהן.

ת"י 5435- מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע - דרישות בטיחות אש.

ת"י 2481 חלק 21- מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות להובלת נוסעים ומשא - מעליות נוסעים חדשות ומעליות נוסעים ומשא חדשות בבניינים קיימים.

ת"י 12159- מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים.

ת"י 5827 חלק 1.2 - מנהור: מנהרות לרכב – תפעול – אספקת חשמל.

ת"י 637 חלק 3 ג"ת 1- שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה