עדכוני תקינה - 18.6.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8233 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי התקנים הבאים:

ת"י 1048 - מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2009, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2019.
ת"י 15194 - אופניים: אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מפברואר 2015, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2019.

בפרסום 8234 בילקוט הפרסומים הכריזו על החלפת / תיקון באכרזת התקנים הבאים:

במקום ת"י 2250 חלק 1 - פותח סתימות בצנרת ניקוז המיועד לשימוש ביתי: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון, מדצמבר 2007, יבוא: ת"י 2250 חלק 1 - פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי במלואו, פרט לקטע החל במילים "המילים לא למאכל" עד המילים "שונה מצבע הרקע" בתת–סעיף 5.5.

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 15) התשע"ט- 2018, בסעיף 3, במקום "ואולם התקנים המוחלפים יחולו מיום התחילה ועד ליום י"ז בסיוון התשע"ט (20 ביוני 2019)" יבוא "ואולם התקנים המוחלפים יחולו מיום התחילה ועד יום ה' בטבת התשפ"א (20 בדצמבר 2020)". מדובר באכרזה הבאה- ראו קישור (קובץ 8120, עמ' 1488): במקום ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות מפברואר 2012, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 2015, ובמקום ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות מנובמבר 2015, יבוא: "ת"י 62368 חלק 1 - ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות, מנובמבר 2018." תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה (להלן - יום התחילה), ואולם התקנים המוחלפים יחולו מיום התחילה ועד יום י"ז בסיוון התשע"ט (העדכון הוא כאן ל-20 בדצמבר 2020), לצד התקן שלפי אכרזה זו.

כלומר, ניתנה הארכה של שנה וחצי עד ה-20.12.2020 שבמהלכה ת"י 60065 ות"י 60950 עדיין תקפים (במקביל לת"י 62368).

בפרסום 8295 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי / קביעת התקנים הבאים:

ת"י 62128 חלק 2 - יישומי רכבת - מיתקנים קבועים - בטיחות חשמל, הארקה ומעגלים חוזרים: אמצעי הגנה מפני תוצאי זרמים תועים שמקורם במערכות הנעה בזרם ישר, ממאי 2019 בא במקום המהדורה מיוני 2005.
ת"י 61056 חלק 1 - מצברי עופרת - חומצה לשימושים כלליים (מטיפוס מצטברים מווסתי שסתום): דרישות כלליות, אופייני תפקוד- שיטות בדיקה, ממאי 2019 בא במקום המהדורה מיולי 2007 + חלק 2 - מצברי עופרת - חומצה לשימושים כלליים (מטיפוס מצברים מווסתי שסתום): מידות, הדקים וסימון, ממאי 2019 בא במקום המהדורה מיולי 2007.
ת"י 60947 חלק 3 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים, מפסקים-מנתקים ויחידות משולבות - נתיך, ממאי 2019 בא במקום המהדורה מספטמבר 2014.

ת"י 6569 - סיד לבנייה - הגדרות ודרישות, ממאי 2019 בא במקום ת"י 75 מפברואר 1976 ות"י 783 מאוקטובר 1970.
ת"י 15883 חלק 3- מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי בחום של מכלים לפסולת אנושית, ממאי 2019 + חלק 4 - מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי כימי של אנדוסקופים רגישים לחום, ממאי 2019.
ת"י 819 חלק 3.1 - מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם) - מכלי לחץ מרותכים מפלדה בעבור מכליות גפ"ם - תכן וייצור, ממאי 2019 + חלק 3.2 - מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם) - ציוד מכליות גפ"ם, ממאי 2019 + חלק 3.3 - מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם) - בחינה ובדיקה של מכליות גפ"ם, ממאי 2019.
ת"י 5827 חלק 8.2 - מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - מערכות תקשורת, ממאי 2019 + חלק 9.2 - מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - מערכות גילוי אש, ממאי 2019 + חלק 10.2 - מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - מערכות מעקב, ממאי 2019.

ת"י 14120 - בטיחות מכונות - מגינים - דרישות כלליות לתכן ולמבנה של מגינים קבועים ומגינים מיטלטלים, ממאי 2019.
ת"י 13850 - בטיחות מכונות - פונקציית עצירת חירום - עקרונות תכן, ממאי 2019 בא במקום ת"י 5912 מיוני 2012.
ת"י 1142 - מעקים ומסעדים, ממאי 2019 בא במקום המהדורה מיוני 2006 ומגיליון תיקון ממרס 2012.
ת"י 5518 חלק 3 - משטחים לשטחי ספורט: קביעת חוזק חיבורים של משטחים סינתטיים, ממאי 2019 + חלק 16 - משטחים לשטחי ספורט: משטחים סינתטיים לשטחי ספורט פתוחים - מפרט דרישות, ממאי 2019.
ת"י 4064 חלק 1 - מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות מטרולוגיות ודרישות טכניות, ממאי 2019 בא במקום ת"י 63 חלק 1 מאפריל 2012 ומגיליון תיקון מיולי 2018 + חלק 2 - מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: שיטות בדיקה, ממאי 2019 בא במקום ת"י 63 חלק 3 מאפריל 2012 ומגיליון תיקון מיולי 2018.

ת"י 4064 חלק 3 - מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: תבנית של דוח בדיקה, ממאי 2019 + חלק 4 - מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות לא–מטרולוגיות שאינן נידונות בתקן הישראלי ת"י 4064 חלק 1, ממאי 2019.
ת"י 30 חלק 1 - משאבות רוטודינמיות: ביצועים הידרוליים לבדיקות קבלה - דרגות 1, 2 ו– 3, ממאי 2019 בא במקום המהדורה מאוקטובר 1993 מגיליון תיקון מנובמבר 1998 .
ת"י 5515 - ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה, ממאי 2019 + חלק 2 - ציוד ספורט: ציוד לשדה המשחק - ציוד כדורעף - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות
בדיקה, ממאי 2019.

ת"י 5516 חלק 4 - מיתקני ספורט: יציעים שחילים (טלסקופיים), ממאי 2019.

ת"י 1509 חלק 2 - תריסים: תריסי גלילה, גיליון תיקון מס' 3, ממאי 2019 למהדורה מדצמבר 1997 ומגיליונות התיקון מאפריל 2011 מדצמבר 2016 + חלק 3 - תריסים: רפפות מתכת לתריסים, גיליון תיקון מס' 2, ממאי 2019 למהדורה מפברואר 1998 ומגיליון תיקון ממרס 2009.

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר אכרזת רשמיות על התקן הישראלי כלהלן:

הערות ככל שישנם יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד ל-25.7.19:

ת"י 5383 – מגבהים לרכב (ינואר 2019), כאשר התקן המוצע יהיה רשמי למעט תוספת לאומית לסעיף 7.4- Name plate, במסלול התאמה לתקן האירופי, לפיה נדרש בצמוד ללוחית השם להוסיף לוחית הכוללת את שם היבואן ומענו בעברית.

דברי הסבר:

ת"י 5383 דן בהגדרת כללים להגנה על אנשים מפני סיכוני תאונות הקשורים בתפעול מגבהים לרכב. התקן מפרט דרישות בטיחות עבור התכן, המבנה, הבדיקות והתיקוף של מגבהי רכב.

ת"י 5383 מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה לתקן: על פי התקן של הועדה האירופאית לתקינה EN1493 המעודכן לשנת 2010 או עלפי התקן האמריקני ANSI/ALI ALCTV המעודכן לשנת 2017 כולל שינויים לאומיים. וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) לחוק והגדירה אותם כשינויים מתחייבים ולא מתחייבים.

הועדה לא המליצה להחיל רשמיות על התוספת הלאומית לסעיף 7.4- Name plate, במסלול התאמה לתקן האירופי, לפיה נדרש בצמוד ללוחית השם להוסיף לוחית הכוללת את שם היבואן ומענו בעברית.

הערות ככל שישנם יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד ל-4.7.19:

ת"י 900 חלק 2.12 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים (פברואר 2019);
ת"י 900 חלק 2.52 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים להיגיינת הפה (פברואר 2019);
ת"י 900 חלק 2.60 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבטי מרפא (ספא) (פברואר 2019);
ת"י 900 חלק 2.81 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימום (פברואר 2019);
ת"י 900 חלק 2.82 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לשירות אישי (פברואר 2019);
ת"י 900 חלק 2.85 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים (פברואר 2019);
ת"י 900 חלק 2.95 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכים נעות אנכית לשימוש בבתי מגורים (פברואר 2019);

תקנים אלו מאמצים את התקן של הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה IEC60335 על חלקיו בהתאמה, וכוללים שינויים לאומיים. ועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקנים הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א(א)3 לחוק, הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים.

ניתן לעיין בהצעות באתר מכון התקנים בקישור הבא

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי התקנים הרשמיים כלהלן:

הערות ככל שישנם יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד ל-25.7.19:

ת"י 23 חלק 3 – מכללי דלתות עץ או\וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות (פברואר 2015) לרבות ג"ת מס' 1 (פברואר 2018), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 2 (אפריל 2019).

התקן ת"י 23 חלק 3 הינו תקן מקורי ובעל רשמיות חלקית. 

ת"י 5418 – עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים (יולי 2016), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (דצמבר 2018), כאשר סעיף 4.3 - "עמידות בטיפול של מזרנים בקטגוריית הסיכון נמוך ובקטגוריית הסיכון נמוך מאוד" בג"ת מס' 1 יהיה סעיף רשמי (התקן בעל רשמיות חלקית). ת"י 5418 מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה לתקן: התקן הבריטי BS177 המעודכן לשנת 2011 או התקנים האמריקניים:

16 CFR Ch.2 part 1632 subpart A ו- 16 CFR Ch.2 part 1633 subpart  המעודכנים לשנת 2012 וכוללים שינויים לאומיים. ועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בג"ת שבנדון לפי הוראות סעיף 8א(א)(3) לחוק התקנים, התשי"ג- 1953, והמליצה על הכרזת רשמיות על סעיף 4.3- "עמידות בטיפול במזרנים בקטגוריית הסיכון נמוך ובקטגוריית הסיכון נמוך מאוד".

ניתן לעיין בהצעת התקנים באתר מכון התקנים בקישור הבא

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 37120- ערים וקהילות בנות-קיימה - מדדים לשירותים עירוניים.

ת"י 1080 חלק 39- טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: ממשק משתמש.

ת"י 60898 חלק 2- אבזרים חשמליים – מפסקים אוטומטיים זעירים להגנה מפני זרם- יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר.

ת"י 60900- עבודה במִתקן חי – כלי עבודה ידניים לשימוש במתח עד 1000 וולט זרם חילופים ועד 1500 וולט זרם ישר.

ת"י 60947 חלק 4.1- ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מגעונים ומתנעי מנועים – מגעונים ומתנעי מנועים אלקטרומכניים.

ת"י 61427 חלק 1- תאים נטענים ומצברים לאחסון אנרגייה מתחדשת – דרישות כלליות ושיטות בדיקה: יישומים פוטו- וולטאיים ללא חיבור לרשת החשמל.

ת"י 61427 חלק 2- תאים נטענים ומצברים לאחסון אנרגייה מתחדשת – דרישות כלליות ושיטות בדיקה: יישומים עם חיבור לרשת החשמל.

ת"י 1258 חלק 4 ג"ת 1- ביגוד מגן: ביגוד בעל נִראוּת גבוהה – שיטות בדיקה ודרישות.

ת"י 6575- דלתות פנים סובבות המיועדות לשימוש בבניינים.

ת"י 60601 חלק 2.37- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית (ultrasonic) ולביצועים חיוניים של ציוד עַל-שִׁמְעִי לאבחון ולניטור רפואי.

ת"י 29159 חלק 1- טכנולוגיית המידע – כיול, ריבוד והיתוך של נתונים ביומטריים: תסדיר למידע מותך.

ת"י 29164- טכנולוגיית המידע – ביומטרייה- BioAPI משובץ.

ת"י 29197- טכנולוגיית המידע – מתודולוגיית הערכה עבור השפעת הסביבה בביצועי מערכת ביומטרית.

ת"י 50001- מערכות ניהול אנרגייה - דרישות והנחיות לשימוש.

ת"י 5515 חלק 13- ציוד ספורט רב-תכליתי לשימוש קהילתי חופשי – דרישות, לרבות דרישות בטיחות, ושיטות בדיקה.

ת"י 5281 ג"ת 2- בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות.

ת"י 5281 חלק 3.4- בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר.

ת"י 9612- אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה – שיטה הנדסית.

ת"י 2752 חלק 2- איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: איטום קירות ורצפות תת-קרקעיים.

ת"י 2752 חלק 1 ג"ת 1- איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי.

ת"י 221- טרפנטין מינרלי.

ת"י 636 ג"ת 1- שטיחי טקסטיל.

ת"י 1317 ג"ת 2 - ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב.

ת"י 1347 ג"ת 2- ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחד.

ת"י 6278 חלק 2 ג"ת 1- מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של אוטובוסים: שיטות בדיקה ודרישותיהן.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה