עדכוני מכס - מאי 2019

פורסם מק"ח 1889- הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו)(תיאום סכומי בלו)(מס' 3) התשע"ט 2019:

בהתאם לסעיף 2(ג)ו – (ד) לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) התשס"ד- 2004, יתואמו סכומי הבלו ב- 1 לחודש של כל אחד מהחודשים הבאים: ינואר, מאי וספטמבר של כל שנה בהתאם לשינוי שחל במדד המחירים לצרכן.

קישור למסמך ודברי ההסבר המלאים

למידע נוסף בתחום זה