הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס

בחודש דצמבר 2016 פרסמה הרשות רשימות עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס. על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על העוסק / מוסד כספי / יבואן וכו' (להלן: "המדווחים") לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס, כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2016, יוגש דיווח עד ליום 01/03/2017.

 קישור לסקירה של משרד עו"ד גולדפרב זליגמן בנושא זה

לאחר שכבר ניתנה ארכה עד מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת 2016 למס הכנסה או עד 1.7.17 (המוקדם מבינהם) ועל רקע פניות בנושא, פרסמה רשות המסים הודעה על דחיה נוספת ואחרונה כמפורט בקישור שלהלן

קישור להודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות  חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס

למידע נוסף בתחום זה