עודכן נוהל מס קניה מס' 1 - תעודת עוסק רשום


בתאריך 11.1.2015 פורסם על ידי רשות המיסים עידכון לנוהל לקבלת תעודת עוסק רשום לעניין תשלום מס קניה (נוהל מס קניה מס' 1).

עוסק שקיבל תעודת עוסק רשום, רשאי להשתמש בתעודה זו ולשחרר את הטובין המיובאים על ידו והכלולים בתעודה מפיקוח המכס, ו/או לרכוש את אותם הטובין מיצרן מקומי, ללא תשלום מס קניה, כפוף לקיום כל התנאים שבתעודה.

לעיון בנוהל לקבלת תעודת עוסק רשום, לרבות תנאי הזכאות לקבלתה, אופן הגשת הבקשה, הפקדת ערבויות, ביצוע המעקב והביקורת לעוסק, בדיקת עמידתו בתנאי התעודה וכו', לחץ כאן.

הוראות הנוהל הנ"ל נכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2015 ומתאריך זה יתקבלו ברשות המיסים בקשות שתוגשנה בהתאם לנוהל זה בלבד.

למידע נוסף בתחום זה