תאריך תחילת נוהל מס קניה מס' 1 - תעודת עוסק רשום, נדחה

בתאריך 10.12.2013 פורסם על ידי רשות המיסים נוהל חדש לקבלת תעודת עוסק רשום לעניין תשלום מס קניה.

עוסק שקיבל תעודת עוסק רשום, רשאי להשתמש בתעודה זו ולשחרר את הטובין המיובאים על ידו והכלולים בתעודה מפיקוח המכס, ו/או לרכוש את אותם הטובין מיצרן מקומי, ללא תשלום מס קניה, כפוף לקיום כל התנאים שבתעודה.

לעיון בנוהל לקבלת תעודת עוסק רשום, לרבות תנאי הזכאות לקבלתה, אופן הגשת הבקשה, הפקדת ערבויות, ביצוע המעקב והביקורת לעוסק, בדיקת עמידתו בתנאי התעודה וכו', לחץ כאן.

הוראות הנוהל החדש יכנסו לתוקף כאמור החל מיום 1.1.2015 ומתאריך זה יתקבלו ברשות המיסים בקשות שתוגשנה בהתאם לנוהל זה בלבד.

למידע נוסף בתחום זה