הרחבת מעגל היבואנים החייבים בהגשת תצהירי יבואן


להלן נוסח הודעה שפורסמה על ידי הנהלת אגף המכס ומע"מ, בתאריך 19.6.2014:

"בהמשך להרחבת מעגל היבואנים החייבים בהגשת תצהירי יבואן, הרינו להודיעכם כי החל מתאריך 21 במאי 2014, כל היבואנים המייבאים טובין המסווגים בפרטים שבחלקים I עד VII לתעריף, חויבו בהגשת תצהיר יבואן לכל ספק אתו הם עובדים. (גם לגבי יבוא המסווג בפרטי מכס אחרים).

החל מתאריך זה כאמור, נחסמה האפשרות להזנת רשימון במידה ולא יצורף אליו תצהיר יבואן לוגי כנדרש.

בנוסף ובהתאם להודעות קודמות בעניין ובתיאום עם מכס רש"פ, החל מתאריך 21 במאי 2014 חלה חובת הגשת תצהירי יבואן גם על היבואנים מהרשות הפלשתינאית.

לאור אי המוכנות של חלק מיבואני הרש"פ לתהליך, לפי דרישה, ניתנה ליבואני רש"פ ארכה עד ליום 22.6.2014.

במקביל, החל מיום 29.6.2014 יתווספו יבואנים המייבאים טובין המסווגים בפרטים מ- 41.01 ועד 63.10.9000 (חלקים VIII-XI) ולמשך תקופה של חודשיים יקבלו התרעות בעת הזנת הרשימונים, כי עליהם להיערך בהתאם ולמלא תצהיר יבואן לכל ספק אתו הם עובדים.

לאחר תקופה זו של כחודשיים, תיחסם האפשרות להזנת רשימונים כאמור לעיל.

לגבי ההנחיה בדבר חובת צרוף תצהיר מקורי לרשימון ראשון ליבואני האוטונומיה, הרי שבשלב זה ועד להודעה חדשה, יאומץ ההסדר הקיים לגבי מקוריות ייפוי הכח המצורפים לרשימוני הרש"פ.

הווה אומר שבשלב זה תצהירים סרוקים או בפקס יהיו קבילים, כאשר על היבואן מוטלת החובה לשמור אצלו את המסמך המקורי למקרה ויידרש להציגו בתחנת המכס או במשרדי הרש"פ."
למידע נוסף בתחום זה