פורסם ברשומות צו בחתימת שר האוצר המתאים את ספר התעריף המכס הישראלי לשינויים שביצע ארגון המכס העולמי

אחת לחמש שנים ארגון המכס העולמי, בו חברה מדינה ישראל, מעדכן את החלוקה והמספור של פרטי המכס, וזאת במטרה להתאים את ספר התעריף לסחר העולמי בטובין. העדכון האחרון של התעריף חל מינואר 2022.

על מנת ליישם את הנחיות ארגון המכס העולמי, חתם שר האוצר על צו המבצע תיקונים בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, כך שיוטמעו בו השינויים הדרושים, והכל כפי שיפורט בדברי ההסבר שלהלן. יודגש כי מדובר בשינויים במבנה התעריף על פי כללים בינלאומיים שישראל מחויבת להם והם לא נועדו ליישם שינוי במדיניות המס.

לעיון בפרסום הצו החתום המלא (מק"ח 2036)- לחצו כאן

 

דברי הסבר:

תחילתם השינויים הבאים בצו זה הינה מיום 1 בינואר 2022, וזאת בהתאם להנחיות ארגון המכס העולמי:

א. סעיף 8 לצו התעריף קובע הוראות לעניין קביעת המחיר הסיטוני למוצרי עישון שונים, לרבות סיגריות אלקטרוניות. לאור שינויים שנעשים במסגרת צו זה בפרטי המכס בהם מסווגות סיגריות אלקטרוניות ומכשירים לחימום המיועדים לטבק, תוקן סעיף 8 ובו פרטי המכס המצוינים בו.

ב. סעיף 12 לצו התעריף קובע הוראות בעניין תיאום סכומי המס. לאור השינוי בפרט מכס הנוגע למכשירי חימום טבק, תוקן סעיף 12 ולתקן בהתאם את פרטי המכס המצוינים בו.

ג. סיווגם של טובין נעשה במסגרת התוספת הראשונה לצו התעריף. בצו זה בוצעו תיקונים בתוספת הראשונה על מנת שהסיווג בה יהיה תואם להנחיות ארגון המכס העולמי. ככלל, שינויי הסיווג אינם צפויים להשפיע על שיעורי המיסוי המוטלים. יחד עם זאת, ישנם מספר מצומצם של פרטי מכס בהם נעשו הפחתות מכסים במטרה להקל על הסיווג ולפשט את התעריף. שינויים אלו תואמו עם משרד החקלאות או עם משרד הכלכלה, לפי העניין, וסך הפסד ההכנסות הצפוי בגין ביצוע התיקונים צפוי לעמוד על 1 מיליון שקלים חדשים בשנה.

אלו פרטי המכס לגביהם תחול הפחתת מכס:
1. על פרט מכס 04.10, בו מסווגים מוצרים מן החי הראויים למאכל שלא פורטו בפרטי המכס שקדמו לו, חל מכס בשיעור של 12%. פרט זה פוצל, כך שיכלול התייחסות לחרקים. כתוצאה מכך יסווגו בפרט 04.10 גם מוצרים המסווגים היום בפרט 02.08.90000, שחל עליו 18% מכס ומסווגים בו סוגים שונים של בשר ושיירי בשר שלא פורטו בפרטי מכס אחרים, וכן מוצרים המסווגים בפרט ו-02.10.999000 שחל עליו מכס של 16.00% + 417.00 ₪ לטון אל"י מ-85.00% ומסווגים בו מוצרי בשר שונים, כגון קמחים אכילים של בשר. מדובר במוצרים אשר בפועל אינם מיובאים לישראל, ולכן לא צפויה השפעה על הכנסות המדינה ממסים.
2. בפרט 16.01.0090 מסווגים נקניקים ומוצרים דומים שאינם מכילים בשר עוף, וחל לגביו פטור ממכס. בסעיף זה לאחר הטמעת שינויי הסיווג ניתן יהיה לסווג חרקים אשר מסווגים כיום בפרט 04.10, שחל עליו מכס של 12%, או בפרט 21.06.909900, שחל עליו מכס של 4%. הפסד הכנסות המדינה ממסים צפוי לעמוד על אלפי שקלים בודדים בשנה.
3. בפרט 16.02 בסעיפים 10000 ו-901000 מסווגים בשר ושיירי בשר משומרים או מעובדים, וחל לגביהם פטור ממכס. בסעיפים אלו לאחר הטמעת שינויי הסיווג ניתן יהיה לסווג גם מוצרים שסיווגם בפרט 04.10 או בפרט 21.06.909000, פרטים בהם מסווגים מוצרי מזון שונים וחל עליהם מכס בשיעור של 12% ושל 4% בהתאמה. הפסד הכנסות המדינה כתוצאה משינוי זה צפוי להיות זניח.
4. בפרט 16.02.909000 מסווגים מוצרי בשר שונים, לרבות תכשירים מדם, וחל לגביו פטור ממכס. בפרט זה לאחר הטמעת שינויי הסיווג ניתן יהיה לסווג גם מוצרים המסווגים כיום בפרט 19.01.902900, בו מסווגים תכשירי מזון, לגביו חל מכס בשיעור של 25%. הפסד הכנסות המדינה ממסים צפוי לעמוד על עשרות אלפי שקלים בשנה.
5. עד לביצוע התיקון בצו זה, דשא סינטטי היה מסווג בפרטים 57.03.302100 ו-57.03.209000. על סעיף 209000 חל מכס בגובה 4%+15.58 ש"ח למ"ר אל"י מ22%, ואילו סעיף 302100 פטור ממכס. במסגרת הטמעת שינויי הסיווג הדרושים, יש צורך בקביעת פרט חדש בו יסווג כל הדשא הסינטטי, לרבות מה שסווג בעבר בסעיפים האמורים. נקבע כי שני סוגי הדשא הסינטטי יהיו פטורים ממכס, וזאת על מנת לפשט את התעריף ואת הליכי הסיווג. הפסד הכנסות המדינה ממסים צפוי לעמוד על 580,000 ש"ח בשנה.
6. עד לביצוע התיקון בצו זה, מסכים שטוחים היו מסווגים בפרקים 84, 85, 90, 91 ו 95, חלקם היו חייבים במכס וחלק פטורים. במסגרת הטמעת שינויי הסיווג הדרושים, הטובין יסווגו בפרט 85.24 ו-85.29. על מנת לפשט את התעריף ואת הליכי הסיווג, הוחלט שלא לפצל את פרט 85.24 ו-85.29 לפרטי משנה המכילים שיעורי מיסוי שונים, אלא לקבוע כי כולם יסווגו בפרט 85.24 ו-85.29 בפטור ממכס. הטובין שיסווגו בפרט 85.24 ו-85.29 ברובם מורכבים במכשירים אלקטרונים המיוצאים לחו"ל וניתן הישבון של המכס המשולם עליהם, ולכן צפוי הפסד הכנסות זניח.
7. עד לביצוע התיקון המוצע בצו זה, צ'יפים אלקטרוניים מסוימים סווגו בפרטים רבים מפרקים 84, 85, 90, 93 ו-95, וחלו עליהם שיעורי מכס שנעו בין פטור לבין 12%. במסגרת הטמעת שינויי הסיווג הדרושים, הצ'יפים האלקטרוניים יסווגו בפרט 85.41. על מנת לפשט את התעריף ואת הליכי הסיווג, הוחלט שלא לפצל את פרט 85.41 לפרטי משנה המכילים שיעורי מיסוי שונים, אלא לקבוע כי כולם יסווגו בפרט 85.41 בפטור ממכס. הטובין משמשים לייצור כרטיסים אלקטרוניים שרובם מיוצאים לחו"ל וניתן הישבון של המכס המשולם עליהם, ולכן צפוי הפסד הכנסות זניח.
8. פסולת אלקטרונית הייתה מסווגת בהרבה פרטי מכס, אשר חלקם היו חייבים במכס וחלקם פטורים ממכס. במסגרת הטמעת שינויי הסיווג הדרושים, פסולת אלקטרונית תסווג בפרט 85.49. על מנת לפשט את התעריף ואת הליכי הסיווג, הוחלט שלא לפצל את פרט 85.49 לפרטי משנה המכילים שיעורי מיסוי שונים, אלא לקבוע כי כולם יסווגו בפרט 85.49 בפטור ממכס. על רוב הפסולת האלקטרונית המיובאת לישראל לא משולם כיום מכס, שכן היא מיובאת בפטור ממכס בהתאם להסכמי הסחר של ממשלת ישראל ולכן צפוי הפסד הכנסות זניח ממסים בעקבות תיקון זה.
9. בפרט 84.62 מסווגות מכונות שונות אשר שיעור המכס עליהן נע בין 2% ל-10%. בפרט זה דרושים שינויים רבים לצורך הטמעת שינויי הסיווג הדרושים. על מנת לפשט את התעריף ואת הליכי הסיווג, והואיל ומכונות רבות המסווגות בפרט זה משמשות לייצור טובין לייצוא, הוחלט לפטור את כל הטובין המסווגים בפרט ממכס. הפסד הכנסות המדינה ממסים צפוי לעמוד על 233 אלף ש"ח בשנה.

ד. על מנת לשמר את ההטבות הניתנות לטובין המיובאים ממדינות שיש למדינת ישראל הסכמי סחר למרות ביצוע שינויי הסיווג, עודכנו התוספות לתעריף המעגנות את ההטבות האמורות לצורך ביצוע התאמות הדרושות.

ישנם טובין מסוימים לגביהם חלות הוראות שעה ופרטי המכס בהם מסווגים הטובין משתנים במסגרת סעיף 3 לצו זה. על מנת לשמר הפחתות מס הקבועות כיום בהוראות שעה לגבי פרטי מכס המופיעים בצו זה, נקבעו מחדש הוראות השעה המפורטות להלן, כך שהטובין שפורטו בהן ימשיכו לקבל את ההטבה שנקבעה למשך תקופת הוראת השעה:
1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 10), התשע"ז-2017, אשר ביטל בהוראת שעה את המכס על שומנים ושמנים מיקרוביאליים ופיצוליהם.
2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התשפ"א-2021, אשר הפחית בהוראת שעה את מס הקנייה על טרקטור משא.
3. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 20 והוראת שעה מס' 14), התשפ"ב-2022, אשר קבע מתווה מדורג להפחתת מכסים על מוצרי חקלאות.
4. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 16), התשפ"ב-2022, אשר ביטל בהוראת שעה את המכס החל על ריהוט, כלי מיטה ומזרנים.
5. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 18), התשפ"ב-2022, אשר ביטל בהוראת שעה את מס הקנייה החל על יאכטות למטרות לימוד בכפרי נוער במסגרות המפוקחות על ידי משרד החינוך.
6. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 20), התשפ"ב-2022, אשר ביטל בהוראת שעה את המכס החל על טובין שסיווגם בפרטי המכס שבפרקים 25 עד 34 ובפרקים 36 עד 50, למעט פרטים מסוימים.
7. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 19), התשפ"ב-2022, אשר ביטל בהוראת שעה את המכס החל על טובין שסיווגם בפרטי המכס שבפרקים 57 עד 97, למעט פרטים מסוימים.
בנוסף, מוצע לקבוע הוראת שעה המבהירה כי לעניין פרטי מכס אשר יש לעדכן את סכום המכס או מס הקנייה הקבוע בהם ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023) מדד הבסיס הוא המדד שפורסם בחודש דצמבר 2021.

 

 

למידע נוסף בתחום זה