משרד האוצר מפרסם טיוטה להערות הציבור המקדמת מספר צעדים הנוגעים למיסוי כלי רכב דו גלגליים

טיוטת הצו פתוחה להערות הציבור לזמן מקוצר, עד ליום 28.12.2021

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ה-2015 קבע את מנגנון המיסוי החל על כלי רכב דו-גלגליים, הכולל מיסוי בהתאם לנפח המנוע של הכלי והפחתה מסכום המס החל לכלי רכב דו-גלגליים בהם מותקנת מערכת למניעת נעילת גלגלים (A.B.S.). מאז התקנת צו זה חלות ברציפות הוראות שעה שהחילו מיסוי שכלל גם התייחסות לנפח המנוע של הכלי. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21), התשע"ח-2018 הוא הוראת השעה האחרונה שהותקנה בעניין זה, והיא עתידה לפקוע ביום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021). הוראת השעה האמורה אף קבעה הפחתות מס קנייה על כלי רכב דו-גלגליים שהותקנו בהם אביזרי בטיחות נוספים, תוך צמצום מדורג של ההטבה הניתנת בגין התקנת מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS).

 

בצו זה מוצע לקדם מספר צעדים הנוגעים למיסוי כלי רכב דו גלגליים, והכל כפי שיפורט להלן:

1.  בשנת 2021 צומצמה הטבה בגין התקנת מערכת ABS, כך שהיא ניתנה לרכב דו גלגלי מסוג 1L בלבד, וזאת מכוח הוראת שעה מס' 21. בהמשך לכך, בצו זה מוצע לבטל באופן קבוע את ההפחתה לכלי רכב דו-גלגליים בהם מותקנת מערכת למניעת נעילת גלגלים. התקנת מערכת זו היא חובה בכל כלי הרכב הדו גלגליים, למעט כלים מסוג L1 (עד 125 סמ"ק ועד 11 קילוואט), ולכן אין צורך במתן תמריץ מס לצורך עידוד התקנתה. בנוסף, מוצע לקבוע הפחתה לכלי רכב דו-גלגליים מסוג L1, וזאת במסגרת הוראת שעה שתוקפה עד סוף שנת 2023.

2. מוצע להפחית את מס הקנייה החל על כלי רכב דו-גלגליים שנפח המנוע שלהם אינו עולה על 125 סמ"ק מ-40% ל-25%. ההפחתה מוצעת במטרה למנוע התייקרות של הכלים הקטנים המשמשים בעיקר לנסיעות עירוניות ומסייעים בהפחתת הגודש במרכזי ערים. מוצע כי ההפחתה תיקבע בהוראת שעה שתוקפה עד סוף שנת 2023.

3. מוצע לקבוע כי ההטבות שניתנו בגין התקנת אביזרי בטיחות בשנת 2021 יוארכו עד סוף שנת 2023.

 

לעיון בטיוטת הצו ולהגשת הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 28.12.2021- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה