משרד האוצר מפרסם להערות הציבור מספר שינויים ותיקונים בעולמות המיסוי על דלק ותחליפי דלק

לפניכם מספר טיוטות שפרסם משרד האוצר להערות הציבור בנושא הטלת מיסים בעולמות הדלק ותחליפי הדלק

1. העלאת שיעורי הבלו המוטלים על סוגים שונים של דלק-

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 286 מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "תמחור פליטות גזי חממה", במטרה לפתור כשל שוק משמעותי הנגרם כאשר המזהם אינו משלם עבור הנזק הסביבתי שנגרם מפליטות גזי החממה להן גרם, ומשום שתמחור פליטות אלו נחשב להסדרה היעילה והאפקטיבית ביותר לעידוד הפחתתן וליצירת ודאות בשוק, מוצע בצו זה לתקן את צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ה-2005 (להלן- צו הטלת בלו) ולהעלות את שיעורי הבלו המוטלים על סוגים שונים של דלק בהדרגה החל מיום 1 בינואר 2023, במתווה מדורג אשר יאפשר לשוק תקופת הסתגלות וכן ודאות כלכלית ורגולטורית, יביא להפנמת העלויות החיצוניות של הפליטות ויתמרץ התייעלות אנרגטית ומעבר לדלקים נקיים.

לעיון בטיוטה המלאה המתקנת את צו הבלו על דלק (הטלת בלו) בהקשר זה באתר החקיקה הממשלתי ולשליחת הערות עד 30.9.2021- לחצו כאן

לעיון בטיוטה המלאה המתקנת את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין בהקשר זה באתר החקיקה הממשלתי ולשליחת הערות עד 30.9.2021- לחצו כאן

 

2. העלאת מס על ממיסים ושמני סיכה (תחליפי דלק) בגובה המס המוטל על סולר-

בשנים האחרונות, ישנה עליה חדה ביבוא וייצור ממסים ושמני סיכה, מוצרים אלו משמשים בפועל גם כתחליף לסולר לבעירה או למהילה עם סולר ובנזין, לרבות לשם שימוש בכלי רכב. תופעה זו גורמת לפגיעה בהכנסות המדינה, לפגיעה בכלי הרכב המונעים בתערובות אלו, לזיהום אויר ואף מהווים סכנה חמורה לבריאות הציבור ולבטיחותו.

בהחלטת ממשלה מס' מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "הפנמת עלויות סביבתיות ומיסוי ירוק" הוחלט בסעיפים 3 ו-4 כדלקמן:

"3. לרשום את הודעת שר האוצר על כוונתו לתקן את צו הטלת בלו ואת צו התעריף, כך שיוטל על תחליפי דלק כדלקמן, מס בגובה המס המוטל על סולר:

א. ממיסים וחומרים נוספים שכיום לא מוטל עליהם בלו, המתאימים לשמש להנעת רכב או כחומר בעירה, בפני עצמם או בתוך תערובת.

ב. שמני סיכה.

4. לרשום את הודעת שר האוצר על כוונתו לתקן, באישור ועדת הכספים, את צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005, ואת צו התעריף, כך שייקבע פטור מותנה ממס למפעלי תעשייה עבור רשימה של תעשיות המשתמשות בתחליפי דלק כחומרי גלם בתהליך הייצור כאמור בסעיף 3א. הפטור על תחליפי הדלק לתעשיות יוגבל לשימוש אשר אינו לצורך הפקת אנרגיה, שטיפה, ניקוי או שימון, וכמו כן יינתן בתנאי שהמוצר הסופי שלצורך ייצורו נדרש הפטור אינו בגדר דלק חב בלו או מס קנייה (לרבות תחליף דלק)."

בהתאם, מקודמים בימים אלה תיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004 ולצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, שמטרתם הטלת בלו ומס קנייה בגובה 3978.03 שקלים חדשים לטון על תחליפי דלק. בנוסף, מוצע בצו זה לתקן את צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005 ולקבוע פטור מבלו למפעלי תעשייה בענפים שונים המפורטים בצו המשתמשים בתחליף דלק כחומר זינה לייצור מוצר שאינו חב בלו.

לעיון בטיוטה המלאה המתקנת את צו הבלו על דלק (פטור והישבון) בהקשר זה באתר החקיקה הממשלתי ולשליחת הערות עד 30.9.2021- לחצו כאן

לעיון בטיוטה המלאה המתקנת את צו הבלו על דלק (הטלת בלו) בהקשר זה באתר החקיקה הממשלתי ולשליחת הערות עד 30.9.2021- לחצו כאן

לעיון בטיוטה המלאה המתקנת את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין בהקשר זה באתר החקיקה הממשלתי ולשליחת הערות עד 30.9.2021- לחצו כאן

 

3. תיקון הגדרת "סולר" בצו הטלה, כך שתכלול "תזקיק פחממני נוזלי שסיווגו בפרט 27.10.2050 לתעריף המכס והוא מכיל ביודיזל בשיעור שלא יעלה על 7%"-

צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004 (להלן- צו הטלה) קובע את שיעורי הבלו החל על דלקים. במסגרת צו ההטלה נקבע כי על ביודיזל חל בלו בגובה 1,454.59 שקלים חדשים לכל אלף ליטר או 2,927.84 שקלים חדשים לכל אלף ליטר, בהתאם למקור השמן. כאשר מוהלים ביודיזל עם סוגי דלקים אחרים, כמו סולר, נוצרת "תערובת דלק" כהגדרתה בסעיף 1 לצו הטלה, אשר חבה בבלו בגובה של 3,055.85 שקלים חדשים לכל אלף ליטר.

תערובת של סולר עם ביודיזל בריכוז עד 7% בנפח (להלן- B7) מאושרת על ידי מכון התקנים הישראלי והאירופי לשמש כסולר לתחבורה וכסולר להסקה. בשל הריכוז הנמוך של ביודיזל ב-B7, התערובת מתאימה לשימוש בכלי רכב ללא צורך בהתאמות, והשימוש בה נהוג בעולם כתחליף לסולר נקי. עם זאת, מאחר ש-B7 נחשבת "תערובת דלק" בהתאם לצו הטלה, חל עליה בלו הגבוה מהבלו החל על סולר או על ביודיזל, והמשתמשים בה אינם זכאים להישבון בלו מכוח סעיף 3א(ג) לצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005 (להלן- הסדר הסולר), ולכן מבחינה מיסויית עשוי להיות יתרון לשימוש בסולר על פני השימוש ב- B7.

בהתאם, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 260 מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "הפנמת עלויות סביבתיות ומיסוי ירוק", מוצע בצו זה לתקן את הגדרת "סולר" בצו הטלה, כך שתכלול "תזקיק פחממני נוזלי שסיווגו בפרט 27.10.2050 לתעריף המכס והוא מכיל ביודיזל בשיעור שלא יעלה על 7%". תיקון זה יאפשר זכאות להישבון בלו על B7 במסגרת הסדר הסולר. כמו כן, הבלו החל על B7 יפחת מ- 3,055.85 שקלים חדשים לכל אלף ליטר ל-.2,927.84 שקלים חדשים לכל אלף ליטר.

לעיון בטיוטה המלאה באתר החקיקה הממשלתי ולשליחת הערות עד 30.9.2021- לחצו כאן

 

4. ביטול מדורג של חלקים מהסדר הישבון הבלו על סולר לתחבורה המעוגן בצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005 בהתאם למתווה הקבוע בסעיף 2 לצו העיקרי יותנה בכך שניתנו האישורים הדרושים על פי דין למתן שירותי תדלוק ללפחות 25 תחנות תדלוק פעילות לתדלוק בתחליפי סולר או למתן שירותי הטענה חשמלית-

צו הבלו על דלק (פטור והישבון)(תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018 (הלן- הצו העיקרי) קבע ביטול מדורג של חלקים מהסדר הישבון הבלו על סולר לתחבורה המעוגן בצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005. מדיניות זו נועדה להביא להפנמה טובה יותר של העלויות החיצוניות של שימוש בסולר לתחבורה, להקל על חדירת תחליפי נפט לשוק, להגדיל את הכנסות המדינה ולייעל את גביית המסים.

בסעיף 4(ב) לצו העיקרי נקבעה הוראת תחילה לפיה צמצום ההישבון הניתן לקבוצות מסוימות יותנה בכך שניתנו האישורים הדרושים על פי דין למתן שירותי תדלוק בגז טבעי ל– 25 תחנות תדלוק פעילות עד ליום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024). עוד נקבעה בסעיף טבלה הקובעת את שיעורי ההישבון שיינתן באופן קבוע לשימושים האמורים במידה ולא יוקמו 25 תחנות תדלוק כאמור.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 260 מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "הפנמת עלויות סביבתיות ומיסוי ירוק", ובמטרה להביא לצמצום פליטות זיהום האוויר וגזי חממה, מוצע בצו זה לתקן את הוראת התחילה האמורה ולקבוע כי צמצום ההישבון בהתאם למתווה הקבוע בסעיף 2 לצו העיקרי יותנה בכך שניתנו האישורים הדרושים על פי דין למתן שירותי תדלוק ללפחות 25 תחנות תדלוק פעילות לתדלוק בתחליפי סולר (גז טבעי מימן, ביודיזל 100% כמשמעותו בתקן ישראלי מספר 5731 או ביודיזל 20% או ביודיזל 30% כמשמעותם בתקן ישראלי 16709) או למתן שירותי הטענה חשמלית. יצוין כי תחנה למתן שירותי הטענה חשמלית משמעותה תחנה הכוללת עמדת טעינה בהספק של 100 קילוואט לפחות.

בנוסף, מוצע לבצע מספר תיקונים בסעיף 4(ב) האמור על מנת לעגן בצו ש במידה ולא יאושר שניתנו האישורים למתן שירותי תדלוק ללפחות 25 תחנות תדלוק כאמור עד ליום 1 בינואר 2024, שיעורי ההישבון שפורטו בצו וחלו בשנת המס 2023 יישארו בתוקפם.

לעיון בטיוטה המלאה באתר החקיקה הממשלתי ולשליחת הערות עד 30.9.2021- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה