עדכוני מכס - מרץ 2020

פורסם מק"ח 1908- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התש"ף- 2020.

מדובר בהוראת שעה לפטור ממכס ביבוא חמאה לפי פרטי המכס המפורטים בצו.

הוראת שעה זו בתוקף עד ליום 31.12.2020.

 

למידע נוסף בתחום זה