הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס

רשות המיסים מודיעה כי בחודש דצמבר 2019 פורסמה רשימות של עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס. על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על עוסק / יבואן לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס. כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2019, יוגש דיווח עד ליום 01/03/2020.

כעת, על מנת לאפשר לעוסקים / יבואנים להיערך לדיווח כאמור, הוחלט לאפשר דחיית הגשת דיווח עד ליום 01/09/2020 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2019 למס הכנסה, לפי המוקדם בהם.

קישור להודעה באתר רשות המסים

למידע נוסף בתחום זה