עדכוני מכס - אוקטובר 2019

1. פורסם מק"ח 1896- צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה), התש"ף - 2019

מתוך דברי הסבר שפורסמו באתר רשות המיסים: בצו זה מוצע לפטור ממכס מזנקי טורבו סילון שהנציב כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 אישר כי הם המותאמים לשימוש עם מים וקצף וכי הם מיוחדים לכיבוי אש.
מזנקי טורבו סילון הם ציוד כבאות מקצועי העומד בתקנים בינלאומיים וייחודם בכך שהם מסוגלים לשמש להתזת מים בצורת ערפל ובצורת סילון ומסוגלים גם ליצור מסך מים המגן על הכבאי המשתמש בהם. קביעת פטור על טובין אלו יקל על ייבואם על ידי גופים המחזיקים בצוותי כיבוי אש מקצועיים.
מזנקי טורבו סילון אינם מיוצרים בישראל.
מוצע כי הפטור ייקבע בהוראת שעה עד סוף חודש אוקטובר 2021, וזאת על מנת להעריך את השפעותיו על השוק. הצו בתיאום עם משרד הכלכלה ועם הרשות הארצית לכבאות והצלה.
הפסד הכנסות ממסים צפוי לעמוד על כ- 200,000 ₪ בשנה.

 

2. פורסם מק"ח 1895 אשר כלל שתי הודעות:

1. הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיאום סכומים), התש"ף–2019
מתוך דברי הסבר שפורסמו באתר רשות המיסים: סעיף 12(ה) קובע כי סכומי מס הקניה יתואמו ב-1 בחודש בכל אחד מהחודשים הבאים: ינואר, מאי וספטמבר של כל שנה בהתאם לשינוי שחל במדד.
מן העדכון הקודם המדד עלה ב- 0.1% וסכומי המס מעודכנים בהתאם.
עדכון הסכומים יביא לתוספת הכנסות שנתית של כ- 1 מיליון ₪.
2. הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו), התש"ף-2019
מתוך דברי הסבר שפורסמו באתר רשות המיסים: בהתאם לסעיף 2(ג)ו – (ד) לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) התשס"ד- 2004, יתואמו סכומי הבלו ב- 1 לחודש של כל אחד מהחודשים הבאים: ינואר, מאי וספטמבר של כל שנה בהתאם לשינוי שחל במדד המחירים לצרכן.
מן העדכון הקודם המדד עלה ב –0.1% וסכומי המכס מעודכנים בהתאם.
עדכון הסכומים יביא לתוספת הכנסות שנתית של 17 מיליון ₪.

 

 

למידע נוסף בתחום זה