קביעת תקופת תוקף אישור התאמה לציוד תקשורת אלחוטי לשנתיים

אגף בכיר רישוי במשרד התקשורת החליט לתת אישורי התאמה לתקופה של שנתיים. מרבית האישורים שמשרד התקשורת מנפיק ליבואנים של ציוד אלחוטי, כגון רישיון סחר או אישור פטור לציוד קצה רט"ן, ניתנים אף הם לתקופה של שנתיים, ולפיכך מדובר בהאחדה של מתכונת הרישוי

אישור התאמה מאת משרד התקשורת מאפשר ליבואן לייבא את ציוד אלחוטי בהתאם לכללים וההנחיות
המפורטות באישור, וזאת ללא כל מגבלה ביחס לכמות הפריטים המיובאים. עד שנת 2018 ניתנו האישורים מכוח צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), תשמ"ב- 1982. בשנה שעברה תוקנה פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב 1972- ועוגנו בה ההוראות המסדירות בין היתר את מתן אישורי ההתאמה ובכלל כך החובות החלות על היבואנים. במסגרת זו נוספה האפשרות לקבל אישור התאמה "באופן אוטומטי" על סמך הצהרה של היבואן.

 

אישור התאמה ניתן לסוג ציוד אלחוטי שעומד בכל התנאים הטכניים והאחרים המפורטים בצו הטלגרף
האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), תשמ"ב- 1982. האישור מותנה בכך שלא בוצע בציוד כל שינוי המשנה את התכונות האלחוטיות שלו ביחס למפרט המקורי של היצרן.

 

בעבר ניתנו אישורי ההתאמה לתקופה של 5 שנים, או באופן חד-פעמי לתקופה קצרה יותר. בהתאם להוראות החדשות שנקבעו בפקודת הטלגרף האלחוטי, על יבואן לשמור מסמכים לתקופה של 3 שנים מיום מתן האישור. נוכח האמור, יש לקבוע תוקף מתאים לאישור התאמה, שיאפשר פיקוח ואכיפה, גם לאחר תום תקופת האישור.

 

בנוסף, הניסיון הנצבר מעיד כי במהלך תקופה של 5 שנים יצרני ציוד מבצעים לא פעם שינוים והתאמות במפרט הטכני של הציוד, וכן מתעדכנת התקינה הרלוונטית, באופן שפוגע ברלוונטיות של אישורי ההתאמה.

 

בהתאם להוראות של משרד התקשורת במקרה והשתנו התכונות האלחוטיות או עודכן המפרט, האישור הקיים מתבטל, והיבואן מחויב להגיש בקשה לאישור התאמה חדש בצירוף המפרט המעודכן. בעקבות שינוי ארגוני נרחב שהחל במשרד התקשורת בשנת 2017, הועברה אל אגף בכיר רישוי האחריות למתן
אישורי התאמה. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בזמן ההמתנה לקבלת אישור ולצד תיקוני החקיקה
האחרונים שנערכו בפקודה, בחן האגף מחדש את מדיניות המשרד והגיע לכלל דעה שיש לתת אישורים לתקופה קצרה יותר, קרי שנתיים. לעניין זה הובאו בחשבון כי יבואן המבקש היום לקבל אישור התאמה עושה זאת בקלות רבה יחסית, בממשק ממוחשב חדש ויעיל, וכאמור לעיל יש באפשרותו גם לקבל אישור מהיר במסלול על סמך הצהרה. בנוסף, מרבית האישורים שמשרד התקשורת מנפיק ליבואנים של ציוד אלחוטי, כגון רישיון סחר או אישור פטור לציוד קצה רט"ן, ניתנים אף הם לתקופה של שנתיים, ולפיכך יש כאן האחדה של מתכונת הרישוי.

 

מדיניות המשרד תעוגן בתקנות ייעודיות לאישורי התאמה, שטיוטה שלהן תופץ להתייחסות הציבור בעתיד הקרוב.

 

מצ"ב קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה