משרד הכלכלה פרסם להערות הצעה לתיקון מס' 2 לצו יבוא חופשי, התשע"ט - 2019

משרד הכלכלה פרסם תיקון לתוספת השנייה לצו יבוא חופשי לשנת 2019.

מצ"ב קישור לטיוטת התיקון לצו שפורסמה ב-25.2.19 המתייחסת למוצרי חזיר.

להלן דברי ההסבר שפורסמו על ידי משרד הכלכלה עם טיוטת תיקון הצו:

סעיף 2 לחוק בשר ומוצריו, התשנ"ד-1994, קובע כי "לא ייבא אדם בשר אלא אם כן קיבל לגביו תעודת הכשר". נכון להיום, מוצרי הבשר המפורטים בתיקון זה אינם דורשים הצגת תעודת הכשר. על כן, הוכנסו הדרישות הרגולטוריות שלעיל הנועדו לשקף את הוראות החוק.

 

התייחסויות ככל שיש, נא העבירו אלינו אל- razh@chamber.org.il או ישירות למשרד הכלכלה באמצעות אתר קשרי ממשל (מצ"ב קישור), עד לתאריך 18.3.19.

 

למידע נוסף בתחום זה