משרד הכלכלה פרסם להערות הצעה לתיקון צו יבוא חופשי

על רקע עיכוב באישור המהדורה המלאה של צו יבוא חופשי, הוחלט בינתיים במשרד הכלכלה להעביר תיקון חלקי לצו.

מצ"ב קישור לטיוטא לצו שפורסמה ביום 23.1.19 שכוללת גם את הנושא של תל"חים מובהקים וגם תיקון נוסף לבקשת משרד התחבורה (מסומן בצהוב).

מצ"ב קישור לטיוטא נוספת לצו שפורסמה ביום 30.1.19 שכוללת גם התייחסות לזרנוקים לכיבוי אש וגלגלונים לכיבוי אש עם זרנוקים לכיבוי אש (מסומן בצהוב)

מצ"ב קישור לטיוטא עדכנית יותר לצו שפורסמה ביום 5.2.19 שכוללת גם התייחסות למאזני דלפק עם כושר שקילה מעל 30 ק"ג (מסומן בצהוב)

המסמך מתייחס למגוון רחב של מוצרים, מוזמנים לבחון זאת בשיתוף עם סוכן המכס שלכם ולעדכן אם יש לכם הערות למוצע ו/או בקשות לתיקונים אחרים לצו שחשוב לכלול בתיקון זה.

התייחסויות ככל שיש, נא העבירו אלינו אל- razh@chamber.org.il עד לתאריך 5.2.19 או ישירות למשרד הכלכלה באמצעות אתר קשרי ממשל (מצ"ב קישור), עד לתאריך 14.2.19.

לנוחותכם להלן דברי ההסבר שפורסמו על ידי משרד הכלכלה עם טיוטת תיקון הצו:

דברי הסבר-

1. תיקון סעיף 2 (4) לצו שקובע פטור מהמצאת אישור ת"ר, באופן שהוא יכלול בנושא לפרט מכס 410 את פרט המכס 425 . תיקון זה יאפשר לחברות הפועלות בתחום תחזוקת כלי הטיס, בעלות רישיון ומפוקחות על ידי רשות התעופה האזרחית, לייבא טובין המצאת אישור ת"ר. מדובר בהליך שמפחית נטל רגולוטרי על טובין שממילא לא נדרשות בהוכחת עמידה בת"ר.
2. תיקון התוספת הראשונה:
• תיקונים (1 עד 4): הוספת פרטי מכס 28.06.1000, 28.07.0000, 29.02.3000, 29.09.1100, 29.14.1100, 29.14.1200 - בהמשך למחויבויות של ישראל לניהול משטר פיקוח על סמים וחומרי עזר לסמים (של האו"ם UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime), ישראל מיישמת הפיקוח ביבוא וביצוא, מאמצע שנות התשעים, על הסמים באמצעות רגולציה של משרד הבריאות, ועל מספר כימיקלים באמצעות משרד הכלכלה בצו יבוא חופשי ובצו יצוא חופשי. מאחר ובשלב הראשון לא ישמנו מלוא הפיקוח על כל הסעיפים, אנו ממליצים כעת להשלים את מלוא הפיקוח לייצוא על כל החומרים המופיעים במשטר, דהיינו להוסיף הפיקוח והרישוי על 6 סעיפים נוספים באמצעות צו יבוא חופשי, התוספת הראשונה.
• תיקון (5):מחיקת פרטי מכס 29.24.1200, 29.33.5990, 29.34.9000 ו-29.41 – הועברו לתוספת השנייה. מדובר במוצרי אנטיביוטיקה שהיום מחויבים ברישיון ולאחר התיקון הם יחויבו באישור. תיקון זה מקל בעניין הסנקציות החלות כתוצאה מאי עמידה בחוקיות. התיקון מבוצע לאחר פניית יבואנים העוסקים ביבוא חומרים אלו לתעשיית התרופות במטרה למנוע הטלת סנקציות בעת יבוא טובין אלו ללא רישיון
• תיקון (6): תיקון פרט מכס 84.27.1090 – הטובין המתוארים בטור ב' כיום, להוציא במות ההרמה החשמליות, אינם בעלי הנעה עצמית, ולכן אינם מחייבים אישור משרד התחבורה.
• תיקון (7): עדכון פרט מכס 84.30 – הוחרגו מהפיקוח תוקעי כלונסאות ומוציאי כלונסאות. מדובר בהבהרת רגולציה.
• תיקון (8): עדכון פרט מכס 84.79.1019 – במקום להיצמד להגדרה בתעריף המכס נקבע כי הפיקוח נדרש עבור מכונות לסימון כבישים בלבד. מדובר בהבהרת רגולציה
3. תיקון התוספת השנייה:
• תיקון (1)
o תיקון הגדרת "אישור ת"ר" בסעיף 1 לתוספת השנייה – עדכון ההגדרה בהתאם לקבוע בפקודת היבוא והיצוא.
o תיקון הגדרת "תקשורת" בסעיף 1 לתוספת השנייה – עדכון הגדרת תקשורת באופן שמתווסף אליה גם קצין מטה תקשורת במינהל האזרחי. מדובר בהרחבת הגורמים שיכולים לתת אישור תקשורת.
• תיקון (2, 3, 6, 8): תיקון פרטי מכס 15.04, 29.40 ו-29.05.4400 והוספת פרט מכס 15.16.2099– הטובין המפורטים בפרטי המכס אלו משמשים גם לייצור תרופות ועל כן נדרש גם אישור אגף רוקחות. אין מדובר בתוספת רגולציה אלא בהבהרת רגולציה לרבות הגוף המאשר לפי ייעוד הטובין
• תיקון (4): תיקון פרט מכס 21.06.9080 – בעקבות כניסתו לתוקף של חוק הגנה על בריאות הציבור- (מזון), תשע"ו – 2015 וקביעת הגדרה ל"מזון ייעודי" השתנתה הגדרתו בתעריף המכס.
• תיקון (5): תיקון פרט מכס 25.23 – התיקון נועד לשקף את תיאור הטובין המדויק הדורש את אישור התקן. מדובר בהבהקת רגולציה.
• תיקון (7, 9): הוספת פרטי מכס 29.33.5990, 29.24.1200, 29.34.9000 ו-29.41 – הנימוק מופיע בדברי ההסבר לעיל.
• תיקון (10): תיקון פרט מכס 33.04 – התיקון נועד לשקף את הטובין עליהם נדרש רישיון לתמרוק לפי פרט זה. מדובר בהבהרת רגולציה.
• תיקון (11-15): הוספת פרטי מכס 35.05.2000, 35.06.1000, 39.05.2100, 39.05.9100, 39.05.2110 ותיקון פרטי מכס 35.06 ו-35.07 – מטרת התוספות והתיקונים בפרטי מכס אלה נועדה לשקף את הרגולציה הנדרשת בהם. מדובר בתקן 2302 שהוא תקן רשמי.
• תיקון (16, 18, 20): הוספת פרט מכס 39.17 ותיקון פרטי מכס 40.09 ו-59.09 – מטרת התוספת והתיקונים בפרטי מכס אלה הינה להבטיח את בטיחות הציבור בעת שרפה.
• תיקון (17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33): הוספת פרטי מכס 39.24.1000, 44.19.1000, 44.19.9000, 68.15.9920, 70.13.1000, 70.13.4100, 70.13.4200, 71.14, 73.23.9100, 73.23.9200, 73.23.9300, 73.23.9400, 73.23.9900, 74.18.1090, 82.10 ותיקון פרטי מכס 69.11, 69.12, 70.13.4900 ו- 76.15.1000 - מטרת התוספות והתיקונים בפרטי מכס אלה משקפת את הרגולציה הנדרשת בהם לאור אכרזת ת"ר 14372.
תקן זה עוסק בתחום מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכו"ם ואביזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות. עד כה לא היה רגולציה בתחום ולאחר אישור התקן תוטל רגולציה על היבוא. משמעות הרגולציה ייקור תהליך היבוא. לפי הערכתינו רגולציה זו תייקר את המוצר באחוזים בודדים בלבד, לאור כך ששוק זה מורכב בעיקרו ממותגים מוכרים שעומדים בתקינה בינלאומית.
• תיקון (21, 28, 29, 53, 57, 58): תיקון פרט מכס 63.07.9090 והוספת פרטי מכס 71.13, 71.16, 71.17, 91.01, 91.02, 96.01 ו-96.15 - מטרת התוספות והתיקון בפרטי מכס אלה נועדה לשקף משקפת את הרגולציה הנדרשת בהם לאור אכרזת ת"ר 6558.
תקן 6558 הוא תקן העוסק בתחום תכשיטים לילדים. תחום זה עד היום התנהל ללא רגולציה רשמית. לאור תיקון זה תחול רגולציה על השוק. לפי ההערכות אכיפת תקן זה תייקר את המוצר בין אחוזים בודדים לעשרות אחוזים.
• תיקון (25, 26, 32): תיקון פרטי מכס 70.13, 76.15.1000 והוספת פרט מכס 70.13.3000, מטרת התוספות הבהרת רגולציה. התיקונים בפרטי מכס אלה נועדה לשקף את הרגולציה הנדרשת בהם.
• תיקון (36): הוספת פרט מכס 84.18.6970 – מדובר בהתאמת הרגולציה הקיימת לסיווגים החדשים של הצ'ילרים. מדובר בשמירת מצב קיים וטיפול בוואקום כתוצאה משינויים בסיווגים.
• תיקון (37) תיקון פרט מכס 84.26.1900, 84.26.3090, 84.26.4900, 84.26.9100 ו-84.26.9900 – באופן שנקבע כי האישור יינתן על ידי מעבדה מוסמכת. מדובר בהבהרת רגולציה.
• תיקון (38) מחיקת פרט מכס 84.27.1090 – משרד התחבורה אינו דורש רישיונות ייבוא לכלים בפרט מכס זה.
• תיקון (42): הוספת פרט מכס 85.14.3000 – התאמת הרגולציה לפרט המכס הנכון. מדובר בהבהרת רגולציה.
• תיקון (35): תיקון פרט מכס 87.11 – נועד להבטיח את כניסתם של האופניים החשמליים העומדים בדרישות התקן הרשמי ותקנות התעבורה בלבד.
• תיקון (54): נועד לעדכן את הצו בהתאם לרגולציה החדשה בתחום כיסאות תינוק לרכב. בנוסף להבהרת רגולציה בתחום התקינה
• תיקון (56): תיקון פרט מכס 95.03 - מטרת התוספות והתיקון בפרטי מכס אלה נועדה לשקף את הרגולציה הנדרשת בהם לאור החלפת ת"ר 891 בת"ר 1888.
• התווספו תיקונים הנוגעים לצמצום הדרישה לתל"ח, וכן תיקון של משרד התחבורה ביחס לפרט מכס 84.27.9000.

 

(3) ק"ת התשע"ח, עמ' 944.
(4) ק"ת התשע"ח, עמ' 2014.

למידע נוסף בתחום זה