הוארכה מחדש ההרשאה לסחר עם עיראק

שר האוצר פרסם ברשומות הרשאה כללית חדשה למסחר עם עיראק לפיה ינהגו בעיראק כאילו אינה אויב כמשמעותו בפקודת הסחר עם האויב, 1939.

תוקף ההרשאה עד ליום 31.12.2016.

למען הסר ספק, מודגש כי אין בהרשאה זו משום היתר או הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.

למידע נוסף בתחום זה