פורסם צו האוסר זמנית יבוא זיקוקין די-נור

בתאריך 4.8.2015 פורסם ברשומות על ידי שר הכלכלה צו מיוחד האוסר יבוא, על ידי אדם, לרבות ביבוא אישי, של זיקוקין די-נור, עד יום ג' בכסלו התשע"ו, 15.10.2015.

איסור היבוא הוטל על פי סמכותו של השר מכוח פקודת היבוא והייצוא (נוסח חדש), התשל"ט - 1979 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, על "זיקוקי די-נור מועפים המסווגים בפרט מכס 36.04 בצו תעריף המכס והשייכים לקטגוריה 2 כמשמעותה בתקן ישראלי ת"י 4373 או בתקן אירופי EN 15947".

הצו מאפשר יבוא זיקוקין, למרות הנאמר לעיל, באמצעות רישיון יבוא, במקרים מיוחדים כגון: עבור מערכת הביטחון לצורך מילוי תפקידיה, או מיועדים לרשויות המדינה אשר הצהירו כי היבוא נדרש לצורך פעילות חיונית שהן מבצעות, או לזיקוקין המהווים חלק מן הציוד הנלווה המשמש גופים מחוץ לישראל לקיום אירועים מיוחדים בישראל.

הצו הנ"ל פורסם לבקשת גורמי הביטחון.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהל התחום הענפי הרלוונטי או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה