הוארכה ההרשאה לסחר עם עיראק, עד סוף 2014

על פי הודעה שפורסמה על ידי הנהלת המכס שר האוצר האריך את מתן הרשאתו הכללית למסחר עם עיראק כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודת הסחר עם האויב, 1939.

תוקף ההרשאה הוא עד ליום 31 בדצמבר 2014.

עוד מודגש בהודעה כי אין בהרשאה זו היתר או הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.

למידע נוסף בתחום זה