הוארכה ההרשאה לסחר עם עיראק

שר האוצר נתן הרשאה כללית למסחר עם עיראק, לפיה ינהגו בעיראק כאילו אינה אויב כמשמעותו בפקודת הסחר עם האויב, 1939.

תוקף ההרשאה עד ליום 31.12.2015.

למען הסר ספק, מודגש כי אין בהרשאה זו משום היתר או הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.

למידע נוסף בתחום זה