יוסף טמלר | ראש אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר | סחר בינלאומי | עדכונים בנושא יבוא | 12/04/2015

הממשלה מעודדת את היבוא האישי לארץ

בעקבות מחאת יוקר המחיה של הציבור בארץ והתביעה להורדת המחירים לצרכן בקיץ 2011, הוקמה ועדת טרכטנברג ובעקבותיה ועדות ממשלתיות נוספות שבדקו את הנושא וקבעו שרמת המחירים היא פונקציה של מבנה השווקים, רמת התחרותיות בהם ויעילותם, רמת המיסוי במשק והחשיפה ליבוא.

נקבע שככל שפערי המחירים בין ישראל לעולם גבוהים יותר קיימת כדאיות של יבוא אישי של אותם מוצרים, רכישה ללא מתווכים ישירות מחו"ל.

על פי צו שפורסם ברשומות על ידי שר האוצר בתאריך 31.1.2012 יבוא אישי לארץ של מוצרים (למעט מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים) ובמחיר עסקה עד 75 דולר ארה"ב פטור לגמרי ממיסי יבוא, כולל מע"מ.

עוד נקבע בצו שיבוא אישי כנ"ל, מעל 75 דולר ארה"ב ועד 325 דולר ארה"ב (בתאריך 12.11.2014 סכום זה הועלה ל- 500 דולר ארה"ב) פטור ממכס אך חייב מס קניה (אם חל) ומע"מ.

בשנת 2012 משרד התמ"ת (היום משרד הכלכלה), יחד עם מינהל המכס ברשות המיסים בישראל, פרסמו ביחד הודעה לציבור הצרכנים והיבואנים בארץ, המבהירה את חובת העמידה בדרישות התקינה המחייבת מוצרים מיובאים ביבוא מסחרי, תחת מסווה של יבוא אישי.

הובהר אז לציבור כי "יבוא אישי" הוא אך ורק אם הטובין המיובאים עומדים בדרישות סעיף 2 (ג)(1) לצו יבוא חופשי, שלגביהם הוכח להנחת דעתו של מנהל המכס כי לא יובאו באמצעות עוסק, הם אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים, והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד שהוא היבואן.

הובהר כי אם הטובין מיובאים באמצעות עוסק ו/או בתיווכו של עוסק ו/או תוך קבלת שירותי יעוץ מעוסק, גם אם הם מיובאים לשימושו האישי או המשפחתי של יחיד, הם בגדר יבוא מסחרי (ולא יבוא אישי) ואז נדרש היבואן להציג אישור תקן ממכון התקנים הישראלי לצורך שחרור הטובין מרשות המכס - אם על המוצרים מוטלת חובה זו על פי דרישות צו יבוא חופשי.

הממשלה מחליטה להסיר חסמים מיבוא אישי

בתאריך 13 באפריל 2014, בישיבת ועדת שרים לענייני יוקר המחייה הריכוזיות ועידוד התחרותיות במשק, התקבלו שתי הצעות מחליטים: א. לאמץ את פרק המלצות הועדה לבחינת הסרת חסמי יבוא סחורות לישראל בראשותו של מנכ"ל משרד הכלכלה, ביחס ליבוא האישי; ב. להטיל על שרי הממשלה, לרבות שר הכלכלה, שר האוצר, שרת הבריאות ושר התחבורה, לפעול ליישום המלצות הועדה הנ"ל, לרבות תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום המדיניות בנושא יבוא אישי.

המסגרת החוקית הקובעת את עיקר הדרישות ביבוא לארץ, כולל ביבוא אישי, היא "צו יבוא חופשי", המתפרסם ברשומות על ידי שר הכלכלה מכוח סמכותו על פי פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט - 1979.

בסעיף 2 (ג)(1) של הצו נקבע, ככלל, שטובין מיובאים ביבוא אישי יהיו פטורים מהצגת רישיון יבוא או אישור יבוא למעט טובין שיבואם אסור לפי צו המכס (איסור יבוא) או שבגינם צוין במפורש בצו יבוא חופשי כי נדרש עבורם רישיון יבוא או אישור יבוא גם כשמדובר ביבוא אישי (כגון עבור: חומרי נפץ, כלי יריה ומשחקים היורים חיצים, זיקוקין די-נור, סמני לייזר, דשנים, כימיקלים רבים ועוד).

המלצות למתן הקלות ביבוא אישי

לאחר דיונים ובדיקת הנושא בועדה שבראשות מנכ"ל משרד הכלכלה אותרו חסמים ביבוא האישי לארץ ופורסמו מספר המלצות לפתרון הבעיות, שאומצו על ידי הממשלה, ביניהן:

* שר הכלכלה ימנה במשרדו ממונה על חוקיות היבוא לארץ, אשר בין יתר תפקידיו ריכוז מדיניות הממשלה בנושא חוקיות יבוא אישי ותיאום בין הרגולטורים השונים בנושא זה.

* הקמת מאגר מידע אינטרנטי להנגשת תהליך היבוא האישי וכן הקמת מערכת ממוחשבת שתאפשר ליבואן למלא בקשות להנפקת רישיונות יבוא או אישורי יבוא בצורה מקוונת.

* משרד הבריאות יתקן את הנוהל לעניין יבוא מוצרי מזון ביבוא אישי, כך שביבוא אישי שלהם לא ידרש אישור יבוא ולא תדרש עצירה שלהם בתחנת הסגר.

* משרד התחבורה יפרסם רשימת מוצרי תעבורה הדורשים אישור כתנאי ליבואם לישראל, כך שיתר מוצרי התעבורה יהיו פטורים מאישור משרד התחבורה כתנאי ליבואם ביבוא אישי.

הגברת היבוא האישי, ללא מיסי יבוא כלל או עם מיסי יבוא מופחתים לעומת היבוא המסחרי של אותם מוצרים, עלולה לגרום להגברת התחרות הלא הוגנת של היבוא האישי לעומת היבוא המסחרי - החייב בתשלום מיסי יבוא מלאים ואישורי יבוא כגון: אישורי תקן, אישורי יבוא מזון ממשרד הבריאות, אישורי יבוא חלפים לרכב ממשרד התחבורה ועוד והדבר עלול לפגוע ביבוא המסחרי הסדיר.

למידע נוסף בתחום זה