פורסם להערות הציבור: טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות)

משרד התקשורת מפרסם את תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התש"ף-2020 להערות הציבור עד התאריך 23.6.2020.

קישור לעיון בתקנות ולשליחת ההערות

 

התקנות רלוונטיות ליבואני ציוד תקשורת אלחוטי- להלן דברי ההסבר הלקוחים מאתר החקיקה הממשלתי:

תחום תדרי הרדיו הוא משאב ציבורי מוגבל, ועל כן יש חשיבות רבה לניהול מתוכנן שלו במטרה להבטיח שימוש יעיל במשאב זה לרווחת הציבור וכל הגורמים המשתמשים בו. חשיבות זו גוברת נוכח ביקוש הולך וגובר לתדרים בעבור שימושים אזרחיים מגוונים ובראשם אספקה של שירותי תקשורת מתקדמים, ובעבור צרכיה השונים של מערכת הביטחון. ניהול הספקטרום האלקטרומגנטי נעשה באמצעות הועדה והקצאה של תדרי רדיו לצורכי תקשורת, ואסדרה של ציוד אלחוטי.

עם המעבר מתקשורת המבוססת על ערוצי דיבור לתקשורת המבוססת על העברת נתונים, ניתן לנצל את תחומי התדר הגבוהים (תחומי ה-66-57 גה"ץ (המכונה V-Band); 76-71 גה"ץ (המכונה E-Band נמוך) ו-86-81 גה"ץ (המכונה E-Band גבוה) בתחום התדרים שיועד לשימוש של עורקי מיקרוגל, תחום המכונה "גלים מילימטריים" (מאחר שאורכם של הגלים הוא מילימטרים בלבד) (להלן – תחום הגלים המילימטריים). תחום הגלים המילימטריים מאופיין בטכנולוגיה המאפשרת העברת קצבי מידע גבוהים מאוד של Gbps אחדים ועד עשרות Gbps למרחקים קצרים של ק"מ בודדים, ובזמינות נמוכה ניתן לספק קצבי מידע גבוהים למרחקים ארוכים יותר (למשל למרחק של 10 ק"מ).

ניצול יעיל של תחום הגלים המילימטריים יכול להיות פתרון משלים לתשתית התקשורת האופטית לצורך אספקת שירותים רחבי פס ברשת הגישה ("Last Mile") או פתרון רחב סרט לאזורים ללא תשתית אופטית.

 

על מנת לאפשר שימוש נרחב יותר בתחום הגלים המילימטריים, גיבש משרד התקשורת מדיניות מוצעת להסדרתו כדלקמן:

  1. לפשט את מסלול הרישוי באמצעות יצירת מסלול "רישוי קל" (Light licensing) לתחומי תדר מסוימים בתחום ה-E-Band (תחומי תדר של 76-74 גה"ץ ו-86-84 גה"ץ). מסלול זה יפחית באופן משמעותי את סכום האגרה בעד הקצאת התדר לעומת האגרה שקיימת היום. בנוסף, מסלול זה יקצר את תהליך קבלת רישיון והקצאת התדר.
  2. מתן אפשרות לציבור להשתמש בתחום ה-V-Band ללא צורך בקבלת רישיון מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, ומבלי לשלם אגרה בעד השימוש בתדרים אלחוטיים (Unlicensed) באמצעות העברת התחום הזה ממשטר רישוי של רישיון רגיל למסלול רגולטורי של אישורי התאמה, שלפיו היבואן נדרש לקבל אישור מהמשרד אך הוא לא נדרש לקבל רישיון הפעלה לציוד או לשלם אגרה בעד השימוש בתדר.
למידע נוסף בתחום זה