פורסם מק"ח 1913 - צו יבוא חופשי (תיקון מס' 2), התש"ף-2019 המעניק סמכות לפטור מהוכחת עמידה בחוקיות היבוא לכלל הרשויות המוסמכות ביבוא

פורסם מק"ח 1913- צו יבוא חופשי (תיקון מס' 2), התש"ף - 2019

קישור למק"ח 1913 המלא

משמעות תיקון זה:

סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי קובע כי לשר או מי שהוסמך על ידו קיימת סמכות להתיר יבוא טובין המפורטים בצו בלא המצאת אישור על עמידה בתנאי חוקיות היבוא. למען ייעול עבודת הרגולטור, הוענקה סמכות לפטור מהוכחת עמידה בחוקיות היבוא לכלל הרשויות המוסמכות ביבוא. כלומר, תיקון זה לצו יבוא חופשי זו הסמיך רשויות מוסמכות לתת פטור לפי צו יבוא חופשי לכל מוצר שאותה רשות היא זו שנדרש אישור שלה לפי הצו.

 

למידע נוסף בתחום זה