פורסמו להערות הציבור: תיקוני צו יבוא ויצוא חופשי- סמכות לפטור מהוכחת עמידה בחוקיות היבוא לכלל הרשויות המוסמכות ביבוא ויצוא קנאביס רפואי

1. משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום טיוטה לצו יבוא חופשי (תיקון), התש"ף – 2020:

סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי קובע כי לשר או מי שהוסמך על ידו קיימת סמכות להתיר יבוא טובין המפורטים בצו בלא המצאת אישור על עמידה בתנאי חוקיות היבוא. למען ייעול עבודת הרגולטור, מוצע להעניק סמכות לפטור מהוכחת עמידה בחוקיות היבוא לכלל הרשויות המוסמכות ביבוא. כלומר, טיוטת תיקון לצו יבוא חופשי זו נועדה להסמיך רשויות מוסמכות לתת פטור לפי צו יבוא חופשי לכל מוצר שאותה רשות היא זו שנדרש אישור שלה לפי הצו.

טיוטת הצו פורסמה להערות הציבור עד ליום 29.03.20.

קישור לטיוטה המלאה

ניתן להעביר את התייחסותכם לטיוטה זו בקישור הבא

 

2. משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום טיוטה לצו יצוא חופשי (תיקון), התש"ף – 2020:

לבקשת המכס, ועקב רצון משרד הבריאות ומשרד החקלאות לאפשר ייצוא של קנביס רפואי באופן שמתיישב עם הוראות פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, לפיה נדרש רישיון ליצוא סם מסוכן כהגדרתו בפקודה זו, מבוקש לתקן את הוראות צו יצוא חופשי, התשס"ז-2006 באופן שיאפשר ייצוא מוצרי קנביס רפואי כאמור, בכפוף לקבלת רישיון יצוא מאת הרשות המוסמכת לעניין זה במשרד הבריאות מכוח פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל''ג - 1973.

טיוטת הצו פורסמה להערות הציבור עד ליום 29.03.20.

קישור לטיוטה המלאה

ניתן להעביר את התייחסותכם לטיוטה זו בקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה