שימוע ציבורי בנוגע להענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ד) לצו יבוא אישי

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם שימוע ציבורי בנוגע להענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ד) לצו יבוא אישי

קישור לשימוע המלא 

צו יבוא אישי, התשע"ט – 2019 קובע, בין היתר, כי יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה לצו יבוא אישי מותנה בעמידה בתנאים המפורטים בטור ג' לתוספת השנייה.

בהתאם לסעיף 2 (ד) לצו יבוא אישי, השר או מי שהסמיכו לכך, רשאי, בין היתר, לפטור טובין המפורטים בתוספת השניה מהצגת האישור המפורט בטור ג' לתוספת זו. פטור מהצגת אישור תקן רשמי אינו מהווה פטור מחובת קיום התאמה של הטובין לדרישות התקן , ככל שהתאמה זו נדרשת.

השימוע שיצא היום להערות הציבור קובע מדיניות טיפול אחידה בבקשות למתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי ביבוא אישי, הרלוונטי לפריטים הבאים:

התייחסות לשימוע זה ניתן להעביר עד ליום 31.08.19 לכתובת דואר אלקטרוני: anwar.hilf@economy.gov.il או כתובת דואר אלקטרוני: Tehila.varon@economy.gov.il.

 

למידע נוסף בתחום זה