Chamber TV | 07/02/2018

המעסיק בעולם החיסכון הפנסיוני

צפו בדברים שנשא מר חגי בנימין, מנהל מחלקת קופות גמל, ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במסגרת יום העיון שהתקיים בלשכת המסחר בנושא היערכות פנסיונית למעסיקים בשנת 2018 בתאריך 28.01.18.

 

המעסיק בעולם החיסכון הפנסיוני