Chamber TV | 27/01/2015

90 שניות בכלכליסט בנושא: העלאת מס או צימצום הטבות מס? / עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

בניגוד למה שמשמיעים רבים, להעלאת מסים אין שום תועלת אמיתית בתרומה לצמצום הגרעון, אלא ההפך. בישראל, פרט לשכבה צרה הנהנית מהטבות מס מופלגות או מרמות הכנסה מופלגות, אין בעצם איפה להעלות מסים. יחיד הרוצה לפתוח עסק או להמשיך בקיומו של עסק, מוצא עצמו נתון לשיעורי מס הנוטלים מחצית מפרי עמלו.

מדברים על העלאת מסים כדרך להגדלת הכנסות המדינה וצמצום הגרעון התקציבי. זוהי תפיסת יסוד שמקורה באיוולת וחשיבה שטחית. ריבוי מסים ושיעורי מס גבוהים לא בהכרח תורמים לגידול בהכנסות המדינה. כל תוספת לרמת המס הנוכחית תצמצם מאוד את כוח הקניה שבידי הציבור, ותפגע קשה במוטיבציה של בעלי העסקים, לקיים או לבנות עסקים חדשים בישראל. אם רוצים לבחון את משקל המס והשפעותיו על כלל האוכלוסיה, יש לבחון זאת מול אותו חלק מן הציבור שכן משלם מסים על הכנסותיו. כי לא חלק המסים בכלל התוצר הוא הקובע, אלא ההשפעה שיש לכך על אותו המגזר המניע את הצמיחה. מה שכן משפיע ותורם לגידול בהכנסות המדינה הוא היקף הפעילות במשק, היקף הצריכה ושיעור הצמיחה הלאומי. ראוי שבנק ישראל יבחן את כלל הפטורים ממס שהם בסדר גודל של ארבעים ושמונה מיליארד שקלים בשנה, ויציע איפה לבטל או לצמצם חלק חשוב מהטבות מס אלה.

90 שניות בכלכליסט בנושא: העלאת מס או צימצום הטבות מס? / עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר