Chamber TV | 08/02/2015

90 שניות בכלכליסט: באיזה מגזר שווה להשקיע? / ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר

אם הייתי שואלת כל אחד מכם איזה ענף כלכלי בישראל חלקו מעל 60% מהתוצר ותורם מספר אחד לצמצום האבטלה במשק, אני מניחה שכולכם הייתם מציינים, תעשיה. אך עם כל החשיבות לתעשייה המקומית, בעשרים השנים האחרונות מגזר המסחר והשירותים, כמעט והכפיל את עצמו וכיום הוא מהווה כ- 67% מהתוצר העסקי, בעוד התעשייה מהווה רק 22%. באשר לתרומתו לתעסוקה, מתוך שני מיליון ומאתיים מועסקים במגזר העסקי כ- 70% מועסקים במגזר המסחר והשירותים לעומת 20% בלבד בתעשייה.

והנתון המשמעותי ביותר הוא שבעשור האחרון גדל מספר המועסקים בענפי המסחר והשירותים בכ- 50% שהם תוספת של 525,000 מקומות עבודה, זאת לעומת גידול של 9% בלבד בתעשייה. לשינוי במבנה המשק בשני העשורים האחרונים, תרם תהליך החשיפה בסוף שנות ה- 90 ופתיחת המשק לתחרות בינלאומית. מהלך שהביא לכניסת חברות בינלאומיות לשווקים ישראליים, ומכאן להורדת מחירים לצרכן במספר רחב מאד של מוצרים, הגדלת מגוון המוצרים והשירותים הגדלת התעסוקה ועוד. צריך להבין, שתרומתו של מגזר זה לצמיחה בכלל ולתעסוקה בפרט, דומה לתרומתו במרבית מדינות המערב, בהם ענפי המסחר והשירותים תורמים כ- 70% ויותר מהתוצר. מגמה עולמית זאת, משקפת את הפוטנציאל הטמון במשק הישראלי שבורך בהון אנושי, איכותי ויצירתי.

90 שניות בכלכליסט: באיזה מגזר שווה להשקיע? / ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר