Chamber TV | 23/02/2015

90 שניות בכלכליסט: ביטול עסקה, הוגן או לא?/ עו"ד שוש רבינוביץ', מנהלת המחלקה המשפטית באיגוד לשכות המסחר

חוק הגנת הצרכן כשמו כן הוא, נועד להגן על הצרכן. ההנחה היא כי צרכן המבקש לעשות עסקה הוא, הצד החלש בעסקה. "יזהר הקונה" נאמר בכל תורות המשפט, אבל אין זה אומר כי הצרכן נטול אחריות לגמרי.

 

בעשר השנים האחרונות חוקקו עשרות חוקים צרכניים והגענו אף לשיא, הצרכן פטור מאחריות לחלוטין, תוך איבוד האיזון הראוי. קחו סוגיית ביטול עסקה, עוסק מחויב להציג מודעה המפרטת מדיניותו לגבי החזרת טובין. עסק שלא פעל בהתאם למדיניות או שלא הציג מודעה, יהיה חייב להשיב לצרכן את כספו במידה ומבקש לבטל את העסקה. גם בעסקאות רוכלות ומכר מרחוק קיימת זכות לביטול עסקה, אף אם נעשה שימוש במוצר. אבל הגנות אלה לא הספיקו לזרם החקיקה הפופוליסטית, על חשבון המעסיק כמובן. ב2010 נוספה אפשרות לביטול עסקה והחזר כספי בעסקאות רגילות, גם כאשר הצרכן רואה ובוחן את המוצר טרם הרכישה, רק כי התחרט. פשוט הוטלה אחריות אבסולוטית על העוסק. אין להוראת חוק זו אח ורע בעולם כולו, והיא אף מנוגדת לדין העברי הקובע את סופיות העסקה. ביטול עסקה קיים רק מכוח מדיניות וולונטארית. בישראל מדובר בחובה בחוק. זהו חינוך לצרכנות גרועה ומהווה תמריץ שלילי לצרכן, לנהוג באופן רשלני.

90 שניות בכלכליסט: ביטול עסקה, הוגן או לא?/ עו"ד שוש רבינוביץ', מנהלת המחלקה המשפטית באיגוד לשכות המסחר