Chamber TV | 08/03/2015

90 שניות בכלכליסט: מחוקקים הגזמתם! יותר מ-140 הצעות חוק בתחום יחסי העבודה מאז שנת 2000 / עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי באיגוד לשכות המסחר

אם יש תהליך אשר בסופו של דבר ישחק ויקעקע את המגזר העסקי בישראל, זה יהיה הזרם הבלתי פוסק של חוקי העבודה החדשים.

מאז כינונה של הכנסת הנוכחית הונחו על שולחנה לא פחות ממאה הצעות חוק בתחום יחסי העבודה, וכל חוק כזה משמעותו גידול בעלויות המעסיקים או הכבדות נוספות וישירות על גבם. מאז שנת אלפיים לא פחות ממאה וארבעים תיקוני חקיקה בתחום יחסי העבודה. מאה וארבעים תיקוני חקיקה ועוד לא פחות ממאה הצעות חוק המחכות לתורן. וכך אנחנו מייצרים חוק אחר חוק, הכבדה על גב הכבדה, עוד שחיקת זכות של המעסיק ועוד שחיקת זכות של המעסיק. כל זה מבלי שרשות שלטונית האחראית על ניווט כלכלת המדינה תבחן אם לא הגענו כבר אל קצה גבול יכולת הספיגה של המעסיקים.

אין די בראיית כל חוק וחוק כעומד בפני עצמו; חייבים להבין את ההשפעה המצטברת של חוקי העבודה החדשים על המגזר העסקי ועל המוטיבציה לבנות ולפתח עסקים.

יחסי עבודה צריכים להיות בנויים על איזון הולם בין זכויות העובדים לזכויות המעסיקים. איזון זה חשוב לעובדים כפי שהוא חשוב למעסיקים, כיוון שהמעסיקים הם אלה היוצרים את מקומות העבודה, משהו אשר רבים מאד מקרב חברי הכנסת נוטים לשכוח.

90 שניות בכלכליסט: מחוקקים הגזמתם! יותר מ-140 הצעות חוק בתחום יחסי העבודה מאז שנת 2000 / עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי באיגוד לשכות המסחר