Chamber TV | 15/03/2015

90 שניות בכלכליסט: ימי מחלה, כמה זה עולה לנו?/ עו"ד סיגל סודאי, מנהלת האגף ליחסי עבודה באיגוד לשכות המסחר

חוק דמי מחלה נועד בבסיסו לאפשר לעובד ולמשפחתו דמי קיום, בשעה שנבצר ממנו לעבוד עקב מחלה ובכפוף להמצאת אישור רפואי. בדרך זו ניסה המחוקק להשיג איזון, בין מטרת החוק לבין זכות הקניין של המעסיק לשלם דמי מחלה רק וככל שמגיע לעובד ובכך, גם למנוע היעדרויות מהעבודה העלולות לפגוע בפריון ולהפסדים של מיליארדי שקלים למשק.

 

במהלך השנים חלה שחיקה של מטרת החוק, שגרמה לכרסום במאזן האינטרסים, תוך העדפה ברורה, של אינטרס העובדים על פני כלל המשק.

ב 2013, לפי מדד של חברת חשבים, הגיע מספר ימי ההיעדרות מהעבודה בגין מחלה, לממוצע של 6.38 ימים בשנה. מדובר בהפסד פריון למשק של 6.6 מיליארד ש"ח בשנה.

שלושה גורמים עיקריים לעליית נתון זה: חקיקה פופוליסטית של המחוקקים, העובדים שעושים שימוש לרעה בזכותם לקבלת דמי מחלה, כגון, המצאת אישורי מחלה מיד לאחר זימון עובד לשימוע, או במהלך תקופת הודעה מוקדמת לפני פיטורים והרופאים שנוטים לתת אישורי מחלה רטרואקטיבית.

בכך, המחוקק לא "מגן" על העובד, אלא מעמיד זכות סוציאלית חשובה זו ללעג. כדי לצמצם רעה חולה זו, המחוקקים צריכים לנקוט במדיניות אחראית ולקבוע שכל הרחבה של הזכות לדמי מחלה, תהיה על חשבון המדינה ולא על חשבון המעסיק הפרטי.

90 שניות בכלכליסט: ימי מחלה, כמה זה עולה לנו?/ עו"ד סיגל סודאי, מנהלת האגף ליחסי עבודה באיגוד לשכות המסחר