Chamber TV | 29/03/2015

90 שניות בכלכליסט: יצוא השירותים של ישראל ותרומתו המכרעת למשק/ ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומיסים באיגוד לשכות המסחר

תחום יצוא השירותים הולך ותופס חלק גדול בסחר העולמי, כתוצאה מהגידול בשימוש בשירותי האינטרנט, התקשורת, מחשוב ותשתיות בעולם. ארגון ה- OECD ציין בשנה האחרונה, את חשיבות השירותים לצמיחת הכלכלות במדינות החברות בארגון.

מדינות שבורכו ברמת הון אנושי גבוהה, פיתחו לאורך שנים ענפי שירותים מוטי יצוא שתרמו לצמיחת המדינות. הגידול ברכישת שירותים בין מדינות הביא לכך שהסכמי סחר בין מדינות, שהיו בעבר מבוססי סחורות וחקלאות, הורחבו גם לסחר בשירותים.

כשאני אומרת שירותים אני מתכוונת לספנות, בלדרות ועמילות מכס, בנקאות, ביטוח, מקצועות חופשיים, שירותי רפואה, השכלה גבוהה, תוכנה, מוקדי שירות, תיירות ועוד. תתפלאו לשמוע שיצוא השירותים בישראל הפך לאחד ממנועי הצמיחה של המשק ומהווה כיום כ- 32 אחוזים מכלל היצוא הישראלי.

בארבע השנים האחרונות הוא רשם גידול מצטבר של 37 אחוזים, שהם תוספת של כשמונה מיליארד דולר ליצוא הישראלי.

למרות הפוטנציאל האדיר הטמון בענף זה ותרומתו לכלכלה, המדינה עדיין לא השכילה להשקיע בעידוד משמעותי שלו. על כן, על ישראל לערוך בחינה מחודשת ויצירתית במיוחד של כלי הסיוע המוצעים על ידה, לפיתוח חדשנות בתחום השירותים, ובכלל זה, חוק עידוד השקעות הון, ולשנות את השיח מיצוא סחורות בלבד, ליצוא סחורות ושירותים.

90 שניות בכלכליסט: יצוא השירותים של ישראל ותרומתו המכרעת למשק/ ישראלה מני, סמנכ"ל כלכלה ומיסים באיגוד לשכות המסחר