Chamber TV | 19/04/2015

90 שניות בכלכליסט: איך זכויות היזם והמעסיק הפכו להפקר? עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

בשנים האחרונות התפתחה בכנסת ישראל מגמה על פיה מותר לפגוע ללא מגבלה בזכויות היסוד של המעסיקים. זכויות היסוד של היזם והמעסיק הפכו להפקר אל מגמה זו הצטרפו גם בתי המשפט. המחוקק העניק לנציג ארגון עובדים את הכוח לפגוע בזכות הרכוש של המעסיק. הוא העניק לו את הסמכות להיכנס פיזית אל מפעלו של המעסיק, ללא הגבלה באשר למספר הביקורים וללא תיאום מוקדם. המחוקק אף כרסם בחופש עשיית החוזים של המעסיק והטיל עליו חובה, לנהל משא ומתן לעשיית הסכמים בניגוד לרצונו.

בתי הדין לעבודה נתנו גיבוי, לקו השולל מן המעסיק את החופש לעצב את מבנה התעסוקה, כאשר ברור לכל, שאם המעסיק אינו יכול להתאים את מבנה התעסוקה לתנאי השוק המשתנים, הוא לא יוכל לשרוד.

עוד, ובתמיכת בית המשפט העליון, הוחלט שמותר לשלול מן המעסיק את זכות חופש הביטוי, זכות הניתנת אפילו לאויבי ישראל. המעסיק אמור להתייצב כספינקס דומם ולא להביע את דעתו מול הסברה להתארגנות במסגרת עסקו, אפילו, אם ההסברה מטעה. ואלה רק כמה דוגמאות.

המסקנה העגומה היא, כי המחוקק בישראל ובתי הדין לעבודה לא השכילו להבין את חשיבות המגזר העסקי לכלכלה, לחברה ולביטחון המדינה. לא לנצח יסכימו מעסיקים להשקיע במדינה השוללת מהם את זכויות היסוד שלהם.

90 שניות בכלכליסט: איך זכויות היזם והמעסיק הפכו להפקר? עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר