Chamber TV | 23/03/2015

90 שניות בכלכליסט: צמצום גודלו של מגזר הציבורי – כמה זה עולה לנו ? / עו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל באיגוד לשכות המסחר

בעשור האחרון, גדלה אוכלוסיית המדינה מ-שישה נקודה שבעה מיליון נפש, ל-שמונה נקודה ארבעה מיליון נפש. גידול מרשים של עשרים ואחת אחוזים. על בסיס נתוני אגף השכר באוצר, משרות השכיר במגזר הציבורי יגדלו מ- שבע מאות ושמונים אלף, למעל מיליון משרות, שהם עלייה חדה של ארבעים אחוזים.
אם מישהו סבור כי הגידול העצום הזה במספר המשרות במגזר הציבורי, לעומת הגידול באוכלוסייה, נובע מפעילות לשיפור ביטחון-הפנים, מערכות הבריאות, החינוך או הרווחה, הוא טועה בגדול. ממשלות ישראל לדורותיהן, בבואן לדון בגיבוש תקציב המדינה, החמיצו את העיקר.
אמנם נחתמו ועודכנו הסכמי עבודה רבים, אך לא התמודדו עם הדבר האמיתי, המשק הישראלי זקוק לשינוי מבני, ביחס שבין אלה המועסקים במגזר העסקי, לבין אלה המועסקים במגזר הציבורי.
התוכנית המוצעת הינה פשוטה וטובה לכולם, בטווח של חמש שנים, על כל שני עובדים שפורשים מהמגזר הציבורי מרצונם או בהגיעם לגיל פרישה, יגויס עובד אחד בלבד, כדי להתאים את המערכת הציבורית לצורכי המשק ולאפשר במקביל גם ניידות-פנימית לרוחב כל המגזר הציבורי, הכולל בתי-חולים ממשלתיים, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועוד.
תוכנית זו תרענן את כל המגזר הציבורי, תיצור מוטיבציה בקרב העובדים, תבסס את המשך צמיחת המשק, ותאפשר הפניית משאבים נוספים לביטחון, לכלכלה ולחברה.
90 שניות בכלכליסט: צמצום גודלו של מגזר הציבורי – כמה זה עולה לנו ? / עו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל באיגוד לשכות המסחר